Saltar al contingut principal

Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística

Tornar a l'actuació 03 10 15
Codi de l'actuació estadística

Codi de sis posicions format per dos dígits del codi d'àmbit d'activitat estadística, dos dígits del codi de subàmbit d'activitat estadística i dos dígits específics de l'actuació estadística.

Tipus de l'actuació estadística
  • Consolidada: Actuació estadística desplegada en algun dels plans estadístics anteriors, que s'ha mostrat vàlida i útil per al coneixement de la realitat i que subministra informació periòdica.
  • Nova: Actuació estadística que s'ha d'iniciar durant aquest pla estadístic o que s'ha desplegat en plans estadístics anteriors, però que no es pot considerar una actuació estadística consolidada perquè es troba en un estadi inicial de desenvolupament o per les seves característiques.
Àmbit / Subàmbit d'activitat estadística

Camp i subcamp temàtics que recullen les diferents actuacions estadístiques del Sistema estadístic de Catalunya descrites al Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Organisme responsable

Organisme que ha d'executar i difondre, quan s'escaigui, l'actuació estadística.

Organisme col·laborador

Organisme diferent de l'organisme responsable que ha de subministrar informació o aportar recursos per a la realització de l'actuació estadística. La participació s'ha de regular, en cada actuació concreta, per mitjà d'un conveni.

Cost directe estimat

Estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any, incloent-hi la difusió de resultats.

Ressenya

Descripció dels treballs que es portaran a terme.

Fases del procés estadístic

Fases definides en el Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), un model estàndard internacional desenvolupat i adoptat per l'OCDE, l'Eurostat i la UNECE. Aquestes fases són: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió i avaluació.

Informant

Persona o entitat que subministra les dades primàries.

Unitat d'informació

Entitat o individu d'un univers les característiques o dades primàries del qual es mesuren estadísticament i són objecte d'estudi.

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia

Procediment que s'ha utilitzat o s'utilitzarà per tal d'obtenir les dades primàries.

Origen de la informació

Tipus de procedència de les dades.

  • Aprofitament de dades administratives: Utilització de dades recollides amb finalitats administratives susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Aprofitament de dades estadístiques: Utilització de dades recollides amb finalitats estadístiques per organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a terme l'actuació estadística.
  • Aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades: Utilització de dades obtingudes per mitjà d'instruments tècnics específics, per constatació visual o dades disponibles digitalment, que són susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Recollida directa de dades mitjançant una operació de camp: Utilització de dades obtingudes en una operació de recollida específica per part de l'organisme responsable amb una finalitat exclusivament estadística.
  • Recopilació estadística: Sistematització d'informació de diversos orígens.
  • Síntesi i conciliació de fonts: Dades individuals que són sintetitzades o objecte d'acarament, fusió o integració de múltiples fonts i que requereixen tractaments o modelitzacions complexes.
Variables principals

Característiques objecte d'estudi sobre les quals s'obté informació i s'elaboren els resultats, incloent-hi sistemàticament el sexe i l'edat, si escau.

Desagregació territorial dels resultats

Detall territorial amb què es difondran els resultats estadístics.

Període de referència

Interval de temps en què estan referits els resultats estadístics.

Periodicitat

Freqüència amb la qual es disposa de resultats estadístics.

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics

Termini estimat en què es publicaran els resultats estadístics.

Canal de difusió

Enllaç al web (localitzador uniforme de recursos, —sigla en anglès URL—) a través del qual es difondran els resultats obtinguts.