Saltar al contingut principal

EAES Estadística anual d'estructura salarial

L'Estadística anual d'estructura salarial té com a objectiu principal conèixer el guany brut anual mitjà per treballador, que classifica segons variables sociodemogràfiques i variables relacionades amb l'ocupació. També dona informació sobre el guany mitjà per hora segons les diferents característiques de l'ocupació i sobre la distribució salarial, que permet estudiar la desigualtat en els salaris. Les dues fonts estadístiques bàsiques per conèixer el guany brut anual són l'Enquesta anual d'estructura salarial i l'Enquesta d'estructura salarial.

L'Enquesta anual d'estructura salarial és una operació feta per l'INE amb periodicitat anual, a partir de conciliar fonts estadístiques i administratives. L'objectiu és obtenir estimacions salarials anuals per als anys en què no es fa l'Enquesta d'estructura salarial (de periodicitat quadriennal). L'Idescat fa una ampliació de resultats per a l'àmbit de Catalunya.

L'Enquesta d'estructura salarial és una operació per mostreig, de periodicitat quadriennal, feta per l'INE mitjançant un qüestionari que ha de respondre l'ocupador. L'objectiu principal és obtenir resultats sobre els nivells salarials dels assalariats i conèixer les diferències en la distribució, degudes a les característiques d'aquestes persones i de les seves ocupacions. També permet determinar amb detall l'estructura del salari, tant en la composició com en les variables que hi influeixen. L'Idescat porta a terme una explotació detallada de l'Enquesta d'estructura salarial, i n'obté una ampliació de resultats per a Catalunya.