Saltar al contingut principal

L'Idescat ofereix la informació cadastral i de l'impost sobre béns immobles (IBI) a partir de les dades de la Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

L'àmbit geogràfic són els municipis de Catalunya. Tot i que, pel que fa a l'IBI, no es proporciona informació per als municipis amb menys de cinc rebuts.

Els resultats es presenten a escala municipal, per comarques, àmbits del Pla territorial i Catalunya, amb una periodicitat anual.

A l'hora de valorar els resultats en un àmbit superior a l'àmbit municipal, cal tenir en compte que la informació no és homogènia en la mesura que les dates d'actualització cadastral dels habitatges no és única.

1. Cadastre

El Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI), defineix el cadastre com un registre administratiu dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Les tasques de formació i manteniment del Cadastre immobiliari, així com la difusió de la informació cadastral, són exercides per la Direcció General del Cadastre.

2. IBI

L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de de 5 març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL).

La gestió d'aquest tribut és competència dels ajuntaments amb el suport de l'Administració estatal, especialment en els municipis amb mitjans escassos.

3. Definicions

Bé immoble

Es considera bé immoble la parcel·la o porció de sòl d'una mateixa naturalesa, enclavada en un terme municipal i tancada per una línia poligonal que limita, a aquests efectes, l'àmbit espacial del dret de propietat d'un propietari o de diversos.

Els béns immobles es classifiquen, d'acord amb el TRLCI, en urbans, rústics i de característiques especials.

Valor cadastral

És el determinat objectivament per a cada bé immoble a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari i està integrat pel valor cadastral del sòl i el de les construccions. El valor cadastral dels immobles no pot superar el valor de mercat, que és el preu més probable pel qual es podria vendre, un immoble lliure de càrregues entre parts independents.

Base imposable

Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determina, es notifica i és susceptible d'impugnació conforme al que disposen les normes reguladores del cadastre immobiliari.

Base liquidable

És el resultat d'aplicar una reducció a la base imposable, que es calcula segons el que disposen els articles 67 al 70 del TRLHL.

Quota íntegra

És el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a què es refereix l'article 72 del TRLHL.