Saltar al contingut principal

L'impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF) és un impost directe i de naturalesa personal, de caràcter excepcional i transitori, que recau sobre el patrimoni net de les persones físiques.

Constitueix el fet imposable de l'impost la propietat de tota classe de béns i la titularitat de drets de contingut econòmic atribuïbles al subjecte passiu en el moment de la meritació.

Els elements patrimonials (béns i drets) es poden classificar en actius reals o financers. Els actius reals són els béns immobles de naturalesa rústica i urbana, els béns afectes a activitats empresarials o professionals, aixovar, etc., mentre que els actius financers són els dipòsits en compte corrent, valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis negociats en mercats, assegurances de vida, etc.

Aquesta estadística s'ofereix per les variables següents: percentatge d'actius reals i financers respecte al total d'elements patrimonials declarats i patrimoni total per declarant.

No es proporciona informació per als municipis de menys de 1.000 habitants perquè es podrien mostrar dades atípiques.

L'obligació de presentar la declaració d'aquest impost s'ha suprimit a partir de l'any 2008. Per aquest motiu la sèrie estadística té com a últim any de referència l'any 2007.