Saltar al contingut principal
Valor afegit brut. Taxes de variació en volum. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 3,7 -5,5 8,9 -2,4 6,4 0,2 0,2 19,6 -1,1 -3,9 -2,7 9,0 -4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,4 6,4 0,2 0,2 19,6 -1,1 -3,9 -2,7 9,0 -4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) 1,0 -0,2 -0,2 7,1 -12,1 -4,3 0,4 1,0 -2,5 1,4 0,2 -2,2 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
... de les quals, indústria manufacturera (C) 0,8 -0,4 -0,5 7,5 -14,2 -5,7 0,4 1,1 -3,2 0,7 -0,1 -2,6 3,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -21,2 -21,4 23,4 6,7 -2,8 -2,9 11,1 19,6 -3,7 11,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,3 -4,2 2,7 -0,4 5,2 -2,9 2,5 5,7 -5,8 3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,8 -18,3 -12,5 -4,3 -2,4 -8,3 -9,2 -1,8 -6,5 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,2 -13,8 -10,2 0,4 -3,2 -1,8 -1,3 3,7 0,3 3,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,2 -12,6 -0,9 6,1 -4,6 -7,5 6,5 2,6 0,8 -4,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22,2 1,4 -15,5 -3,2 3,9 -5,6 3,2 -2,5 0,5 -0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,5 -1,4 11,2 12,3 -0,7 5,1 -3,2 4,1 5,7 14,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,9 -14,8 -11,6 2,2 -5,3 -5,7 -2,1 -5,7 7,0 -1,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,3 -25,0 -12,3 -1,4 -0,3 2,2 8,8 2,5 -1,6 6,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,6 -21,4 -14,4 1,3 22,5 -17,6 10,1 -12,7 -12,9 4,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,5 -25,1 2,4 -0,7 -0,1 2,0 0,6 2,1 -3,1 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,9 -9,8 -9,7 2,0 14,6 4,6 -7,7 -12,8 -14,5 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,6 -17,3 -5,6 -6,0 -7,3 -6,2 -8,2 -0,5 -2,3 3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,3 -31,1 4,5 0,4 -1,2 -0,1 4,4 -2,2 -12,3 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,0 -22,3 -16,7 4,3 1,6 -9,8 3,3 -3,1 -3,6 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,0 -19,3 -1,0 -2,9 6,6 6,5 6,2 8,3 2,7 -0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,4 -3,2 -5,1 4,7 -1,2 1,6 -0,7 1,9 19,0 13,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,4 11,4 8,0 -3,9 -0,9 6,0 8,3 0,7 -0,6 6,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 -9,7 0,6 3,8 -2,0 2,5 5,3 4,2 2,2 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,0 2,4 5,2 3,5 5,6 7,8 8,8 6,3 19,0 3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (F) -6,7 -9,1 -9,2 -16,9 -5,9 -0,5 1,7 7,8 5,4 3,9 4,2 5,2 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -16,9 -5,9 -0,5 1,7 7,8 5,4 3,9 4,2 5,2 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (G-U) -0,4 0,0 1,6 1,6 -1,6 1,2 4,1 3,9 5,6 3,4 4,8 3,7 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) -0,1 0,1 1,8 1,1 -2,5 0,3 3,6 3,7 5,9 3,4 4,8 3,7 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) 0,4 1,4 1,4 1,9 -2,3 -0,5 2,6 3,3 3,9 3,2 3,0 3,9 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,3 -16,5 -16,3 7,8 6,4 8,0 4,5 5,9 10,5 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,9 -0,9 -1,3 0,3 0,1 1,6 3,6 4,0 1,3 0,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 3,4 3,3 6,0 4,0 8,4 6,2 4,4 5,8 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,0 -0,1 4,7 5,0 4,9 6,6 0,4 1,3 9,9 -4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,8 -35,0 -7,5 1,4 4,9 16,8 -12,4 12,0 -19,2 12,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,1 -4,7 -1,2 1,4 6,9 4,1 2,9 0,2 5,0 0,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,9 -1,4 1,3 0,7 3,5 0,7 2,7 1,3 3,5 -2,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,4 -1,9 11,8 2,9 3,1 6,8 -1,0 7,8 5,7 8,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 -7,0 10,6 -3,6 0,4 5,8 -9,4 8,2 11,5 -0,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,7 1,1 12,5 6,8 4,7 7,4 4,6 7,5 2,1 13,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i d'assegurances (K) -2,9 -4,2 -2,3 -1,9 -0,3 0,0 10,1 11,4 10,9 12,1 4,9 6,8 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,9 -0,3 0,0 10,1 11,4 10,9 12,1 4,9 6,8 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (L) -0,2 0,9 3,4 -0,8 1,4 -1,2 3,2 -2,6 7,6 -4,2 13,1 8,9 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,8 1,4 -1,2 3,2 -2,6 7,6 -4,2 13,1 8,9 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) -0,4 -1,4 4,1 2,0 -7,4 0,5 3,5 6,0 6,1 7,0 2,7 -1,8 -0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,4 -1,7 1,6 0,2 5,1 2,9 8,2 3,6 2,2 -8,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -18,3 12,6 15,6 14,7 15,5 13,3 29,2 28,4 3,4 18,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,3 -16,5 2,6 6,5 8,7 5,5 11,8 0,2 -11,3 1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,2 -10,7 -1,8 5,4 5,7 9,3 3,5 2,1 -2,2 7,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) -1,3 -0,7 0,7 3,3 2,0 4,9 6,3 4,9 4,1 3,8 5,1 3,7 2,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,2 3,6 4,4 7,1 5,6 2,2 3,9 2,4 6,9 8,1 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,1 0,8 0,3 2,8 6,9 5,9 4,2 4,0 4,1 3,0 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,7 3,4 0,4 4,9 6,0 5,8 4,3 4,9 4,4 0,2 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,3 13,6 9,0 6,7 8,2 8,6 4,2 2,3 5,6 6,6 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) -1,2 -3,0 1,8 -1,8 -3,5 -3,8 4,5 4,6 8,4 4,6 3,8 0,0 5,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,8 -6,1 -5,7 6,2 5,7 10,3 6,3 5,2 -1,5 9,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,6 -1,3 -1,1 2,5 4,7 7,3 1,7 1,7 0,9 0,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,2 0,0 -2,0 2,6 2,0 5,4 4,4 3,1 1,8 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
VAB -0,5 -0,9 0,2 0,3 -4,2 -0,2 2,9 3,9 3,5 2,9 3,5 2,4 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre productes -0,6 -5,1 -4,9 -0,5 -6,5 0,5 1,0 2,6 6,9 5,3 6,6 4,3 3,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB -0,5 -1,3 -0,2 0,2 -4,4 -0,2 2,7 3,8 3,9 3,1 3,8 2,6 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.