Saltar al contingut principal
Llocs de treball. Assalariats. Taxes de variació. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,8 -0,7 -0,8 2,9 0,2 -0,1 2,7 5,4 2,7 -0,1 1,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,7 -0,8 2,9 0,2 -0,1 2,7 5,4 2,7 -0,1 1,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,1 -5,3 -13,0 -3,2 -2,1 -3,9 -0,4 -1,6 -0,2 -3,7 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,4 -6,0 -14,2 -3,5 -2,5 -4,3 -0,5 -1,7 -0,2 -3,9 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -11,1 -6,0 -0,2 5,0 6,9 2,9 1,2 -0,6 3,1 21,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,3 -6,2 3,9 -3,6 -0,4 1,6 3,8 1,8 -1,4 -1,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,2 -18,2 -14,9 -9,2 -11,1 -5,9 -10,2 -2,4 -9,3 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,0 -20,3 -1,8 -9,0 0,4 -1,0 -0,9 1,2 -3,7 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,4 -9,7 -6,6 4,9 -12,1 -4,0 4,0 1,6 1,0 -5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,7 -8,6 -4,4 -2,9 1,8 0,7 1,5 3,7 -0,6 1,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,3 -7,2 3,7 4,0 -8,3 11,8 -5,4 6,7 -2,4 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,8 -16,8 -6,7 1,2 -5,1 -3,8 -4,5 -2,3 0,2 -0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,6 -27,1 -1,4 -1,2 1,5 4,2 4,3 4,9 1,0 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,4 -20,6 -2,9 -3,2 2,8 2,9 -2,6 0,4 -1,2 4,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,9 -22,5 -0,1 -2,8 -5,0 -0,7 -0,7 1,5 -3,1 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,4 -12,9 -4,7 3,0 -7,6 0,4 -10,0 -4,4 -19,8 10,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,7 -15,0 -2,9 -1,6 -6,7 -3,7 -8,0 0,9 -1,5 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,3 -5,7 -2,7 -0,3 -4,9 1,2 1,3 -4,9 -6,5 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -13,4 -15,3 -5,2 -1,6 -3,9 -1,7 -2,6 -4,9 -4,6 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,5 -16,2 -4,4 -2,9 -4,4 2,6 1,9 1,1 -4,0 -1,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -12,6 -5,4 -8,1 4,9 -0,9 0,5 2,6 -2,1 6,3 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,3 5,1 -2,5 9,9 0,6 -0,4 5,0 -0,9 -8,6 -5,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,4 12,3 18,3 -0,3 -1,8 0,9 2,4 2,7 10,3 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,1 14,8 0,8 12,2 10,8 5,3 1,2 2,1 1,8 7,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -15,3 -16,7 -18,2 -10,2 9,4 10,0 10,0 6,9 6,1 4,1 2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -16,7 -18,2 -10,2 9,4 10,0 10,0 6,9 6,1 4,1 2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,2 -0,8 -2,9 2,5 4,6 5,5 5,3 4,4 4,9 4,2 2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 -1,5 -4,7 1,8 4,3 5,8 5,8 4,6 5,5 4,4 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,7 -0,9 -6,3 2,7 5,1 4,3 3,8 3,5 4,2 4,3 2,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,1 -9,8 -0,3 7,8 2,1 4,1 0,7 0,2 4,0 1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,9 -6,1 2,4 1,0 4,6 0,2 1,9 6,9 5,7 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,2 -8,5 2,7 6,2 3,1 5,4 3,1 6,5 4,0 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,6 -0,3 -1,4 6,9 3,2 3,0 2,3 2,9 1,2 1,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 -6,7 24,8 9,3 20,6 12,9 4,5 0,3 1,7 14,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 -8,3 1,5 7,2 0,6 7,9 2,5 -2,1 3,4 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 -4,4 4,8 6,0 7,2 4,2 7,8 2,6 4,8 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 -8,1 -1,7 2,3 6,6 4,0 6,0 -4,5 3,1 1,7 5,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -16,2 -6,1 -2,7 3,1 -0,6 9,2 -7,6 3,9 5,2 1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,1 1,1 5,8 9,3 7,8 3,4 -2,0 2,5 -1,0 8,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,2 -2,7 -4,4 1,5 5,1 3,2 1,4 2,7 1,2 3,9 -0,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,7 -4,4 1,5 5,1 3,2 1,4 2,7 1,2 3,9 -0,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,7 -4,4 -13,4 -6,5 -3,5 10,4 6,0 5,9 16,7 14,1 12,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,4 -13,4 -6,5 -3,5 10,4 6,0 5,9 16,7 14,1 12,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 -2,4 -3,3 4,4 4,8 12,3 11,5 9,5 11,9 7,9 4,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,1 4,3 7,0 5,3 15,5 14,2 10,2 6,7 19,1 -1,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,1 42,3 33,6 12,5 13,8 13,7 6,6 28,3 1,7 15,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 -12,8 8,0 3,1 16,2 3,2 16,4 6,4 9,7 -1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,1 -5,5 2,3 4,8 10,3 11,9 8,1 14,8 3,7 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,8 1,3 3,0 4,6 5,6 4,8 3,7 3,8 3,0 3,3 1,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,2 1,1 4,7 5,3 4,4 2,0 3,0 1,9 2,2 3,0 1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,6 0,3 0,2 2,7 6,8 5,3 4,3 3,6 2,2 2,1 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,9 -3,7 0,8 4,4 5,1 4,9 3,3 5,8 2,9 3,9 0,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 16,0 13,9 9,6 6,3 10,4 4,2 3,8 9,4 6,9 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,7 0,4 -1,9 -2,2 2,1 3,5 6,3 5,2 3,8 2,2 3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,1 -8,9 1,9 3,1 10,8 4,4 6,0 4,7 2,4 5,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,4 -3,7 2,8 1,2 3,8 9,3 6,2 4,1 4,7 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 0,1 -4,1 2,0 2,1 6,1 4,9 3,6 1,6 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,0 -3,0 -6,3 -0,1 3,7 3,8 4,3 3,1 3,6 1,9 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.