Saltar al contingut principal
Valor afegit brut. Índexs en volum Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) 122,23 121,83 115,66 115,50 115,29 96,26 97,43 101,46 104,24 95,59 100,00
Energia (01-03 ) 131,21 124,89 137,68 126,74 132,61 128,00 122,26 116,72 112,06 111,65 100,00
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 138,53 120,04 135,51 109,10 119,17 112,80 98,30 107,21 100,00
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 137,08 128,13 130,99 134,42 122,95 117,64 115,83 112,78 100,00
Indústria (05-09 ) 83,27 82,13 95,63 100,84 100,38 99,99 102,64 102,21 101,28 103,71 100,00
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 99,40 97,72 99,79 96,08 100,54 99,68 95,95 103,84 100,00
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 63,45 73,34 76,65 78,03 85,93 94,57 94,97 102,72 100,00
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60,81 67,39 76,65 79,30 85,08 94,91 94,25 101,81 100,00
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 67,60 86,62 79,24 76,36 91,95 97,50 99,59 103,51 100,00
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69,73 69,06 66,08 74,78 67,60 79,26 82,01 107,73 100,00
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 97,97 104,65 100,64 98,48 96,66 99,10 93,42 99,81 100,00
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,78 102,97 103,11 107,56 105,83 110,02 102,13 99,58 100,00
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 107,50 117,75 117,44 120,77 121,73 118,67 112,85 105,94 100,00
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91,04 95,27 95,62 100,56 97,53 105,39 96,44 96,20 100,00
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 105,84 109,85 105,26 107,08 109,21 107,30 106,53 102,45 100,00
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92,09 100,78 97,07 100,44 104,09 103,91 107,91 98,18 100,00
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,65 111,32 113,76 114,92 113,26 104,97 103,66 106,53 100,00
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 110,23 110,33 109,56 106,06 106,81 103,60 102,53 106,10 100,00
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 124,72 134,46 127,88 108,42 118,45 102,72 102,93 104,48 100,00
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 106,37 103,72 104,64 105,52 103,86 103,85 102,44 106,56 100,00
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 90,43 90,88 93,44 96,79 97,04 94,47 98,21 106,21 100,00
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91,94 96,03 99,06 95,43 95,14 100,67 99,71 106,88 100,00
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,27 10,67 9,89 12,21 11,78 12,47 22,22 93,28 100,00
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 88,70 89,04 97,79 98,99 103,72 109,49 104,46 105,02 100,00
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 120,92 152,71 136,93 114,04 104,81 117,09 128,39 118,70 100,00
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 143,98 146,11 143,02 132,67 120,54 122,22 115,64 113,06 100,00
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95,87 110,77 102,51 99,09 108,97 103,02 104,76 106,36 100,00
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 88,69 105,56 95,93 94,59 106,14 99,62 99,74 105,18 100,00
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 207,50 193,15 205,28 170,52 156,35 158,82 185,69 125,69 100,00
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92,82 98,25 106,15 102,60 101,70 98,92 98,48 99,54 100,00
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 83,40 91,05 101,06 99,04 98,76 96,79 96,29 98,68 100,00
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 195,82 177,34 162,84 142,83 134,99 123,32 123,52 109,58 100,00
Construcció (45) 124,43 132,58 141,78 143,91 140,63 130,60 124,92 119,63 114,43 107,93 100,00
Serveis (50-51) 134,38 133,85 135,21 132,53 125,86 120,63 115,34 110,41 106,48 102,59 100,00
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 122,58 128,71 121,09 118,56 114,01 109,73 105,68 102,58 100,00
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 112,64 134,30 125,76 123,02 119,51 114,28 110,08 106,43 100,00
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 118,94 126,30 118,78 117,05 114,13 109,04 103,61 100,80 100,00
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 135,51 130,72 123,38 119,32 110,95 108,81 107,61 104,19 100,00
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 111,83 110,43 109,56 105,80 105,03 102,28 101,00 97,60 100,00
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 142,64 136,74 130,78 123,79 116,44 114,54 111,21 105,55 100,00
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 116,63 113,17 108,47 104,62 103,20 104,09 106,43 99,91 100,00
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 102,65 111,02 109,52 104,33 89,29 101,89 90,99 112,52 100,00
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 135,56 137,82 130,68 123,77 114,32 111,01 109,87 106,50 100,00
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 191,33 167,92 160,43 149,03 138,99 131,50 121,77 109,19 100,00
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 181,22 180,81 164,69 147,44 132,84 118,53 113,00 105,79 100,00
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 135,53 129,72 123,47 119,25 114,30 108,45 104,81 102,01 100,00
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 145,90 130,12 127,56 125,59 121,79 117,14 112,12 104,25 100,00
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 131,53 123,36 119,17 116,22 106,79 103,13 104,23 102,35 100,00
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 146,75 143,68 129,83 125,88 118,28 115,42 112,78 109,07 100,00
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 353,40 306,12 266,76 231,42 204,21 158,46 123,28 119,08 100,00
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 119,74 126,68 117,04 110,22 104,84 97,39 95,02 98,10 100,00
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 142,91 134,69 128,02 125,70 121,69 119,14 111,05 103,00 100,00
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 138,75 134,96 125,11 118,08 114,42 109,97 105,62 102,36 100,00
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 149,21 139,84 130,61 122,96 117,40 112,10 105,55 102,55 100,00
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 146,03 136,81 127,86 120,85 115,68 110,06 103,88 101,78 100,00
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 168,25 157,96 147,12 135,60 127,69 124,30 115,51 107,14 100,00
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 132,52 129,40 125,84 120,42 113,98 110,18 108,45 104,90 100,00
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 129,56 124,72 122,84 119,82 114,17 110,84 111,03 103,07 100,00
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 132,07 130,51 126,45 120,88 114,74 110,45 108,19 104,23 100,00
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 138,42 133,47 128,70 123,02 117,20 112,17 109,63 105,59 100,00
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 117,18 119,97 119,14 113,22 104,52 104,12 103,83 103,95 100,00
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 121,76 124,24 121,09 118,71 112,62 107,92 104,71 102,89 100,00
VAB 120,51 120,50 125,64 125,21 120,68 116,02 112,73 109,00 105,83 103,30 100,00
Impostos nets sobre productes 122,76 121,76 129,64 133,06 134,15 131,12 123,35 116,39 108,98 104,38 100,00
PIB 120,64 120,57 125,92 125,85 121,86 117,35 113,65 109,65 106,10 103,40 100,00
Pro memòria
Indústria i energia 86,54 85,02 98,44 102,52 102,49 101,80 103,88 103,13 101,97 104,22 100,00
Serveis no mercat 147,11 148,32 142,85 136,97 128,71 122,92 117,78 113,75 107,39 102,42 100,00
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.