Saltar al contingut principal

PIB oferta i demanda. Taxes de variació en volum

Sèries enllaçades. PIB oferta i demanda. Base 2000. Taxes de variació en volum. 1980-2000 Catalunya
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
PIB 3,4 4,3 2,9 2,9 2,5 3,5 2,5 -1,6 1,0 2,7 3,4 6,7 7,0 7,2 1,6 0,6 1,2 2,0 1,3 -1,4
Oferta
Agricultura, ramaderia i pesca -1,5 -3,0 -5,3 -4,0 14,8 -9,2 -9,6 -4,2 23,7 -1,8 -3,9 7,2 0,1 4,8 -10,5 -1,8 1,6 1,7 7,2 -13,1
Indústria i energia 3,1 3,8 5,1 5,4 2,6 4,0 4,7 -4,2 0,6 -0,3 3,9 5,7 5,1 8,3 2,8 -1,1 2,1 2,4 -2,5 -1,3
Energia 2,2 0,5 2,0 3,7 6,0 0,8 0,2 -2,2 -1,8 3,4 -2,0 -2,3 11,4 -5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 10,2 7,4 5,0 4,3 3,3 -1,7 11,0 -8,5 -0,4 -6,8 10,6 3,1 10,7 2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres productes minerals no metàl·lics -2,4 7,8 8,0 9,3 -6,3 -0,5 6,8 -2,7 -6,0 -3,5 3,3 5,0 14,3 -3,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria química 2,5 3,0 6,9 5,1 -0,2 2,8 13,1 -0,8 2,0 7,9 -2,7 9,0 6,3 17,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Maquinària i equip mecànics, elèctric, electrònic i òptic 9,5 0,1 6,2 2,5 9,8 17,3 7,8 -4,9 0,7 -1,9 5,9 6,0 0,8 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació de material de transport 7,3 5,4 3,8 12,9 3,3 14,4 9,6 -14,7 10,0 0,8 5,3 8,8 27,5 26,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Alimentació, begudes i tabac -6,9 8,5 2,8 4,7 -4,6 -0,6 -5,7 -1,3 3,5 2,6 6,5 4,3 -0,9 13,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Tèxtil, confecció, cuir i calçat -9,1 4,8 4,9 7,1 1,2 1,3 1,1 -0,1 -6,6 -3,4 2,4 4,0 2,5 2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Paper; edició i arts gràfiques 16,5 -5,7 3,9 4,2 4,0 -2,8 5,2 -2,0 -2,2 -0,6 3,7 6,0 -4,0 18,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries manufactureres diverses 1,7 8,0 7,6 4,8 5,7 4,9 0,2 -5,1 4,3 -1,7 5,0 11,5 -0,8 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció 4,3 4,6 6,7 0,9 1,9 6,8 0,5 -5,6 -5,4 5,7 7,5 16,8 11,4 4,4 11,9 -6,7 -11,8 -3,7 2,8 -9,6
Serveis de mercat 3,2 4,4 1,0 1,5 2,3 3,9 2,3 -0,6 0,7 4,2 3,0 6,1 8,7 7,7 0,6 2,1 1,8 2,3 2,7 0,4
Comerç, reparació i hostaleria 0,1 6,0 -1,5 -1,9 2,1 6,5 3,9 0,1 0,9 3,6 4,5 4,1 9,9 9,7 -0,9 1,6 2,2 2,2 -0,6 -1,2
Transports i comunicacions 6,1 4,1 2,3 6,8 2,9 1,4 7,4 0,9 3,4 4,4 1,2 8,7 7,6 1,8 -3,8 -0,1 1,7 8,0 3,1 2,0
Intermediació financera 9,2 -4,9 1,6 2,3 -3,4 0,1 -9,0 -7,8 -6,0 -1,2 4,9 11,3 9,8 7,6 4,7 0,1 6,1 -1,0 -1,2 -0,3
Altres serveis de mercat i altres activitats socials 3,9 5,1 2,8 3,0 3,7 3,1 2,1 0,5 1,6 6,4 1,6 5,5 7,6 8,1 2,8 4,1 0,6 0,9 6,4 1,4
Serveis de no mercat 9,0 3,2 1,8 0,5 0,5 2,8 0,9 1,8 4,0 5,8 6,7 7,4 4,8 6,3 3,3 4,5 3,4 3,8 4,4 3,6
VAB 3,7 4,0 2,5 2,4 2,5 3,7 2,4 -1,9 1,1 2,8 3,7 6,8 6,9 7,5 1,8 0,5 1,1 2,0 1,1 -1,6
Impostos nets sobre productes 1,1 7,3 7,7 9,1 2,5 0,7 4,0 1,3 0,6 1,8 0,4 6,4 8,2 3,4 -0,3 2,5 2,7 1,7 3,7 2,3
Demanda
Demanda interna 3,7 5,2 5,6 4,6 1,4 3,6 1,0 -4,8 0,7 4,1 4,5 7,9 8,0 8,7 6,7 1,7 -1,6 -0,2 2,6 -2,8
Consum de les llars 3,8 4,3 4,7 4,3 2,1 1,6 1,0 -2,0 1,8 3,9 2,7 4,3 5,1 5,9 3,6 2,8 0,1 0,4 -0,3 -0,3
Consum de les administracions públiques (1) 3,8 3,8 3,4 4,3 1,1 1,5 2,2 2,3 4,6 6,4 7,3 9,8 2,4 7,9 3,9 4,4 2,1 3,3 5,8 3,6
Formació bruta de capital (2) 3,5 8,1 9,2 5,6 -0,1 10,6 0,2 -15,6 -3,4 3,7 7,5 16,0 18,9 17,8 19,0 -3,1 -8,3 -3,5 9,3 -11,5
Saldo exterior (3) 0,1 -5,0 -18,1 -8,9 10,1 2,8 15,6 33,9 4,6 -12,1 -7,7 -5,1 -2,5 -5,6 -32,5 -6,5 26,8 24,9 -11,1 11,7
Saldo amb l'estranger -16,5 78,0 54,5 3,5 -51,2 0,6 -17,4 -31,9 -0,1 14,3 12,9 41,2 60,4 55,1 235,1 7,9 -27,4 -4,7 -5,0 -46,3
Exportacions totals de béns i serveis 13,3 5,9 10,3 14,0 16,2 12,4 18,3 7,2 11,6 8,6 9,7 4,1 6,9 11,7 1,3 5,5 6,0 8,6 5,2 2,6
Importacions totals de béns i serveis 9,4 11,5 12,7 13,3 5,5 10,2 10,1 -5,0 7,5 10,6 10,8 16,0 21,1 22,1 36,1 5,9 -2,7 5,3 2,4 -11,6
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.