Saltar al contingut principal

PIBAVN Avanç del PIB trimestral

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i renda. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

  • L'Avanç del PIB trimestral és una estimació calculada amb informació conjuntural i provisional no completa del període de referència, publicada aproximadament 35 dies després del tancament del trimestre. Proporciona la taxa de creixement en volum de l'economia catalana ajustada d'estacionalitat, des de la perspectiva de l'oferta per les principals branques d'activitat (l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  • La Comptabilitat trimestral de Catalunya és una estimació elaborada amb informació completa del període de referència, publicada aproximadament 75 dies després del tancament del trimestre. Ofereix la informació del PIB des de l'òptica de l'oferta i la demanda i presenta els resultats a preus corrents, en índexs en volum, i les corresponents variacions trimestrals i anuals. A més, proporciona les dades en termes bruts i corregits d'estacionalitat.