Saltar al contingut principal

PIBAVN Avanç del PIB trimestral

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i renda. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).

L'Idescat calcula l'Avanç del PIB amb informació conjuntural i provisional 40 dies després de l'acabament del trimestre. Posteriorment aquestes estimacions són actualitzades per la Comptabilitat trimestral.

La Comptabilitat trimestral es calcula tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda i amb informació conjuntural completa del trimestre. Aquest cicle es repeteix cada trimestre. Per tant, mentre que l'Avanç del PIB pretén fonamentalment rapidesa en la informació, la Comptabilitat trimestral té com a objectiu una estimació integrada i coherent tant del costat de l'oferta com de la demanda.