Saltar al contingut principal

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació estadística del mercat de treball i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'EPA recull informació sobre el tipus d'ocupació de la població ocupada i dels desocupats que han treballat anteriorment. Aquestes variables es codifiquen segons les classificacions estadístiques oficials corresponents en cada període.

La Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CNO-2011) és un instrument estadístic de classificació del tipus d'ocupació, va entrar en vigor l'1 de gener del 2011 i és d'aplicació obligatòria a l'estadística oficial espanyola. Per tal d'adaptar-se a la nova Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CNO-2011), l'EPA va iniciar el primer trimestre del 2010 la doble codificació de les variables d'ocupació en la classificació aleshores encara vigent (CCO-94) i la nova Classificació (CNO-2011). Un dels objectius d'aquest procediment és l'obtenció de sèries retrospectives de les magnituds poblacionals més importants, que permeti la comparació de resultats des d'un període anterior a l'entrada en vigor de la nova classificació en endavant.

Les sèries retrospectives de la població ocupada segons la CNO-2011 per al període 2000–2009 s'han calculat a partir de la matriu de doble codificació entre la CCO-94 i la CNO-2011. Els coeficients d'aquesta matriu s'han determinat a partir de la desagregació a dos dígits en les dues classificacions de la mitjana anual de la població ocupada l'any 2010. Les estimacions per grans grups d'ocupació s'han realitzat per agregació dels corresponents codis a dos dígits.

Els resultats de la població ocupada per al període 2000–2009 amb la CNO-2011 es difonen a nivell de grans grups d'ocupació.

Grans grups d'ocupació
Codis Denominació
11–15 Directors i gerents
21–29 Professionals científics i intel·lectuals
31–38 Tècnics i professionals de suport
41–45 Empleats oficina, comptables i administratius
50–59 Treballadors restauració, personals i venedors
61–64 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres
71–78 Artesans, treballadors indústries i construcció
81–84 Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors
91–98 Ocupacions elementals
00 Ocupacions militars