Saltar al contingut principal

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasisocietats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els components de la renda es classifiquen en dos grups: els recursos (remuneració d'assalariats, excedent brut d'explotació, prestacions socials, rendes de la propietat i altres transferències corrents) i els usos (impostos corrents sobre la renda i el patrimoni, cotitzacions socials netes, rendes de la propietat i altres transferències corrents). La renda disponible és el saldo resultant de minorar els usos del total de recursos de les llars.

Aquesta estadística presenta els principals recursos i usos del compte de renda, sobre els quals es disposa d'estimacions específiques individualitzades.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són:

  • la remuneració d'assalariats
  • l'excedent brut d'explotació
  • les prestacions socials

Els principals usos són:

  • les cotitzacions socials
  • l'impost sobre la renda i el patrimoni

Les magnituds de la renda familiar disponible bruta i els seus components per a Catalunya són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, de l'any base corresponen.

L'àmbit geogràfic de la sèrie de la Revisió estadística 2019 són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants. A les sèries temporals de bases comptables anteriors (bases de 1986, 1995, 2000,. 2008 i 2010), l'àmbit geogràfic són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants i les capitals comarcals. Per a la consulta d'aquests resultats, vegeu les notes metodològiques corresponents.

A fi d'elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant, com a referència es prenen les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat.

Les estimacions de la renda familiar disponible bruta per habitant del darrer any tenen caràcter provisional, la resta són definitives.

1. Definicions

Remuneració d'assalariats

Comprèn tota la remuneració en efectiu i en espècie a pagar pels ocupadors als seus assalariats com a contrapartida del treball realitzat per aquests durant el període comptable.

Excedent brut d'explotació i renda mixta de les famílies

És l'excedent d'activitats empresarials i professionals d'empreses individuals i societats personalistes sense personalitat jurídica, diferents de les tractades com a quasisocietats, que són productores de mercat. A partir de la base 2010 s'inclou una estimació dels lloguers dels habitatges en què resideixen les famílies, quan en són propietàries o els tenen cedits (lloguers imputats).

Prestacions socials

S'entenen totes les transferències corrents proporcionades a les llars amb intervenció d'un tercer (Administració pública, societats, institucions de crèdit, etc.), que són objecte d'assignació personal i tenen com a finalitat cobrir les càrregues que, per a les llars, es deriven de l'existència de certs riscos o necessitats sense que hi hagi una contrapartida equivalent i simultània del beneficiari.

Cotitzacions socials

Comprenen principalment els pagaments que els ocupadors realitzen, en benefici dels seus assalariats, a les administracions de la Seguretat Social.

Impostos sobre la renda i el patrimoni

Són tributs de caràcter directe i naturalesa personal que graven la renda i el patrimoni de les persones físiques.

Aquest component de la renda recull diversos impostos del nostre sistema tributari, com ara:

  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): Impost personal, progressiu i directe que grava la renda obtinguda en un any natural per les persones físiques residents, en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren
  • Impost sobre béns immobles (IBI): Tribut local de caràcter obligatori que s'aplica sobre el valor cadastral dels béns immobles localitzats al municipi que recapta aquest tribut.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): Tribut local que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques amb independència de la seva classe i categoria (turismes, furgonetes, autobusos, motocicletes, etc.).

2. Mètode d'estimació de la renda familiar disponible bruta. Revisió estadística 2019

El Sistema europeu de comptes 2010 estableix un conjunt de comptes que permeten el càlcul estructurat de la renda disponible bruta de les famílies. Aquest càlcul es realitza a partir dels principals components dels recursos (remuneració d'assalariats, excedent brut d'explotació i prestacions socials), dels usos (impostos corrents sobre la renda i el patrimoni i cotitzacions socials netes) i dels saldos de les rendes de la propietat i d'altres transferències corrents.

Per a l'estimació dels principals components de la renda familiar s'utilitzen un conjunt de fonts administratives i estadístiques que permeten l'aproximació, de manera constructiva i articulada, d'aquesta macromagnitud comptable. La principal font d'informació territorial segons els diferents conceptes de la renda (recursos i usos de les llars) prové l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a partir de dades agregades de les declaracions d'impostos, d'àmbit municipal. L'any 2017 es va fer un pas endavant en l'aprofitament de registres administratius, amb l'acord entre el Consell Superior per a la Direcció y Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT i les comunitats autònomes per a l'intercanvi d'informació amb finalitat estadística. Aquest acord va permetre ampliar el detall de la informació fiscal disponible d'àmbit territorial i, per tant, millorar la qualitat de les estimacions de diversos components del compte de la renda familiar disponible. En aquest sentit, es va actualitzar tota la sèrie comptable a partir de l'any 2010.

A continuació es presenten els mètodes d'estimació dels principals components que s'estimen específicament.

Remuneració d'assalariats

Per a l'estimació de la remuneració d'assalariats s'utilitza la font d'informació fiscal desagregada en l'àmbit municipal de l'IRPF, que prové de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

Excedent brut d'explotació i renda mixta de les famílies

L'excedent brut d'explotació i renda mixta de les famílies s'obtenen a partir de la consideració del lloguer imputat dels habitatges propietat de les llars i les rendes d'activitats empresarials i professionals d'empreses individuals. Per al càlcul del lloguer imputat s'utilitzen com a principals fonts les dades de lloguer en l'àmbit municipal del registre de l'Incasòl, facilitades per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat, els habitatges principals segons el règim de tinença del Cens de població 2011 i les pernoctacions en segona residència que proporcionen les estimacions de població estacional. Per al càlcul de les rendes mixtes s'utilitza la informació de localització municipal dels establiments a partir dels directoris de l'Idescat i dels ingressos declarats pels autònoms que provenen de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). En tot dos casos, s'ha disposat d'informació detallada per branques d'activitat, fet que permet elaborar una estimació territorial més precisa.

Prestacions socials

Les prestacions socials inclouen les pensions contributives i no contributives de la Seguretat Social i del sistema de classes passives, les prestacions per atur, les prestacions de la Seguretat Social per protecció familiar, la renda mínima d'inserció, les prestacions complementàries atorgades pel Departament de Benestar Social i Família a persones grans, discapacitats, vidus/vídues, etc., i les prestacions per cobertura de la incapacitat temporal a càrrec de la Seguretat Social i les empreses.

Les pensions contributives s'assignen municipalment a partir del fitxer administratiu de pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina. Pel que fa a la resta de prestacions (no contributives), s'utilitzen diverses fonts demogràfiques i socials, i informació fiscal que prové de l'arxiu de l'IRPF per distribuir-les territorialment.

Cotitzacions socials

Les cotitzacions socials inclouen les quotes pagades pels treballadors, pels ocupadors i pels aturats, i les cotitzacions dels treballadors autònoms.

La informació sobre les cotitzacions pagades pels treballadors i pels ocupadors prové de les liquidacions pressupostàries dels ingressos de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que es distribueixen municipalment a partir de la remuneració d'assalariats.

Les cotitzacions pagades pels aturats es distribueixen a través de les prestacions d'atur de l'arxiu de l'IRPF.

Les cotitzacions dels treballadors autònoms s'elaboren a partir de la informació de les quotes mínimes que estableix la normativa corresponent.

Impostos

L'impost sobre la renda de les persones físiques s'estima a partir de la quota resultant de l'autoliquidació d'aquest impost.

L'IBI urbà i rústic s'obté de les estadístiques de l'impost sobre els béns immobles de la Direcció General del Cadastre.

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica prové de l'enquesta econòmica de l'Administració local duta a terme per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE).