Saltar al contingut principal

Aquestes prestacions neixen per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència. La persona beneficiària ha de respondre de manera activa, compromesa i responsable per superar la situació.

S'ofereix pel conjunt de Catalunya el nombre mitjà anual de prestacions, l'import anual abonat i l'import mitjà de la prestació al mes de desembre.

L'any 2017, com que es va substituir la renda mínima d'inserció (RMI) per la renda garantida de ciutadania (RGC), les dades de la renda mínima corresponen als nou primers mesos de l'any i les de la renda garantida, als darrers tres mesos.

1. Renda mínima d'inserció

L'any 1990 la Generalitat de Catalunya va crear el Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció amb la finalitat de prestar el suport adequat a totes les persones a qui els calgui per atendre les necessitats bàsiques per viure en la societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció socials i laborals.

Entre les actuacions previstes dins els plans individuals d'inserció i de reinserció hi ha la prestació econòmica periòdica que es considera en aquest apartat.

Aquesta prestació s'atorga a les persones d'entre 25 i 65 anys d'edat o menors que tenen responsabilitats familiars, que no tenen dret a altres tipus de prestacions i els ingressos de les quals no són superiors a l'import de la prestació. Per poder gaudir-ne, les persones beneficiàries s'han de comprometre a participar en les activitats del pla d'inserció.

En cada cas, l'import de la prestació es calcula deduint de l'import màxim corresponent els ingressos de qualsevol mena de què disposin el titular i qualsevol membre de la unitat familiar.

La font d'informació és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2. Renda garantida de ciutadania

A partir del setembre del 2017 entra en vigor la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que substitueix la renda mínima d'inserció. La RGC és una prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i a les unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per promoure'n l'autonomia i la participació activa en la societat. Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i de percepció periòdica.

La renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu i consta de dues prestacions econòmiques:

  1. Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
  2. Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d'un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

A partir del 2018 s'ofereix informació per províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i municipis. Pel que fa als municipis, s'ofereix informació amb les restriccions necessàries per preservar la confidencialitat estadística.

La font d'informació és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3. Renda activa d'inserció

A partir de l'any 2000 l'Estat va implantar la renda activa d'inserció (RAI) que gestiona el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a la qual tenen accés aquelles persones majors de 45 anys en situació d'atur que no tenen dret a la percepció de prestacions d'atur ni obtenen altres ingressos per un import superior al 75% del salari mínim interprofessional.

També es concedeix a víctimes de violència de gènere i domèstica, emigrants retornats majors de 45 anys i desocupats amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Aquesta prestació únicament es pot demanar quan no es té dret a les ajudes ordinàries, com la prestació per atur i el subsidi per atur, i es concedeix durant 11 mesos.

La informació és proporcionada pel SEPE, que depèn del Treball, Migracions i Seguretat Social.