Saltar al contingut principal

Comunicat dels organismes centrals d'estadística de les comunitats autònomes

El 20 d'octubre del 2010 se celebra el primer Dia Mundial de l'Estadística, per elevar la consciència dels ciutadans sobre els molts assoliments de les estadístiques oficials basades en els valors fonamentals de servei, professionalitat i integritat.

Les Nacions Unides han acordat establir el dia 20 d'octubre com a data commemorativa del Dia Mundial de l'Estadística. Aquest primer any del 2010, el lema triat és: "Celebrar els nombrosos assoliments de les estadístiques oficials i els seus valors de servei, integritat i professionalitat". Es tracta de retre un tribut als organismes i professionals que dia rere dia contribueixen amb el seu treball a desenvolupar i divulgar l'estadística pública. Els òrgans estadístics públics de les comunitats autònomes s'uneixen a la celebració mitjançant aquest comunicat.

L'estadística oficial té com a objectiu proporcionar als governs, empreses, investigadors i a la societat en general informació estadística d'alta qualitat, fiable i imparcial en la qual basar la formulació de polítiques, estudis i investigacions.

Els estatuts d'autonomia de les diferents comunitats autònomes els assignen competències exclusives en estadístiques per als seus propis fins i per això totes es doten del marc legal per al seu exercici.

El desenvolupament de l'estadística oficial a les comunitats autònomes es realitza amb la finalitat de satisfer les creixents necessitats d'informació que imposa l'estructura descentralitzada d'Espanya. L'estadística oficial autonòmica posseeix característiques específiques positives: obtenció d'informació suficientment desagregada, proximitat als subministradors i usuaris de la informació, interlocució més fàcil i fluida amb els agents, implantació i manteniment de sistemes d'informació sectorial adequats a l'estructura territorial com poden ser els sistemes d'informació sanitaris, educatius o judicials, la possibilitat d'intervenir en el disseny i creació de registres administratius o la realització de processos mostrals amb adequada significació territorial.

L'estadística oficial realitza la seva activitat d'acord amb els principis establerts en el Codi de les bones pràctiques de les estadístiques europees i en els Principis fonamentals de les estadístiques oficials de les Nacions Unides. Aquests principis persegueixen la precisió, fiabilitat, accessibilitat i claredat d'informació. Per a això, cal avançar en l'assoliment d'una adequada independència professional dels estadístics públics i dotar-los de la disponibilitat de recursos necessària per garantir la seva objectivitat i imparcialitat.

Les tasques de coordinació i cooperació entre organismes estadístics es consideren fonamentals. Les oficines estadístiques oficials de les comunitats autònomes realitzen la seva activitat de coordinació a tres nivells: el sistema estadístic propi, coordinant el treball de les diferents unitats estadístiques públiques regionals; amb els sistemes estadístics de la resta de les comunitats, a través de les jornades estadístiques de les comunitats autònomes, JECAS, i de l'intercanvi d'experiències metodològiques, i en tercer lloc amb el sistema estadístic estatal a través del Comitè Interterritorial d'Estadística (CITI), convenis de col·laboració, constitució de grups de treball per a l'elaboració de metodologies, i processos de recollida i intercanvi d'informació en comú. Tot això anterior per proporcionar el millor servei a la societat.

Els serveis estadístics autonòmics dediquen esforços i recursos creixents per millorar la quantitat i qualitat de les estadístiques oficials i compten per a això amb personal tècnic cada vegada més ben qualificat per exercir la seva feina. Amb això confien a poder contribuir, a través de l'estadística, a aconseguir una societat cada vegada més justa.

Oficines centrals d'estadística de les comunitats autònomes que han subscrit aquest comunicat

 • Andalusia: Institut d'Estadística d'Andalusia
 • Aragó: Institut Aragonès d'Estadística
 • Astúries: Institut Asturià d'Estadística
 • Balears: Institut d'Estadística de les Illes Balears
 • Canàries: Institut Canari d'Estadística
 • Cantàbria: Institut Càntabre d'Estadística
 • Castella-la Manxa: Institut d'Estadística de Castella-la Manxa
 • Castella-Lleó: Direcció General d'Estadística
 • Catalunya: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Extremadura: Institut d'Estadística d'Extremadura
 • Galícia: Institut Gallec d'Estadística
 • Comunitat de Madrid: Institut d'Estadística de la Comunitat de Madrid
 • Regió de Múrcia: Centre Regional d'Estadística de Múrcia
 • Navarra: Institut d'Estadística de Navarra
 • La Rioja: Institut d'Estadística de la Rioja
 • País Basc: Institut Basc d'Estadística
 • Comunitat Valenciana: Institut Valencià d'Estadística