Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Espanya. 2020
    Valor
Total 19.202,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.