Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que conviuen amb pers. principal
Catalunya. 2023
    Valor
Cap o una persona 1.792,3
Dues persones 623,1
Tres persones i més 727,3
Total 3.142,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.