Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat Catalunya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Població de 16 anys i més 6.357,9
Població activa 3.851,5
Població ocupada 3.457,3
Població desocupada 394,2
Població desocupada que cerca la primera feina 46,3
Població inactiva 2.506,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.