Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva de 16 a 64 anys
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 169,0 199,2 368,3
De 25 a 54 anys 74,6 447,1 521,6
De 55 a 64 anys 123,5 241,6 365,1
Total 367,1 887,9 1.255,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.

Taules disponibles