Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Total 234,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: inclou les persones inactives o desocupades que no han rebut formació, ni reglada ni no reglada.