Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 337,4 378,8 716,3
De 35 a menys de 45 hores setmanals 988,9 552,6 1.541,5
45 hores setmanals i més 281,1 90,3 371,4
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles