Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 1999
    Valor
No han treballat 185,7
Menys de 30 hores setmanals 297,4
De 30 a menys de 35 hores setmanals 233,2
De 35 a menys de 40 hores setmanals 154,1
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.387,4
45 hores setmanals i més 371,4
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles