Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Grups d'edat
Catalunya. 1999
  16 a 24   25 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 68,4 223,4 291,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 255,6 1.670,1 1.925,8
45 hores setmanals i més 32,0 379,5 411,5
Sense horari habitual 0,1 0,0 0,2
Total 356,2 2.273,0 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles