Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Completa 1.662,1 1.233,7 2.895,8
Parcial 135,7 359,7 495,4
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles