Saltar al contingut principal

1. Què és l'Enquesta de clima empresarial?

L'Enquesta de clima empresarial és una operació estadística de periodicitat trimestral, de caràcter oficial, integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2020 (actuació 02 03 06), que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Aquesta estadística es realitza mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona.

L'operació recull dades de cinc sectors d'activitat diferents, per a cada un dels quals s'ha dissenyat un qüestionari específic: indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.

Es poden consultar els resultats dels trimestres anteriors de l'enquesta al web de l'Idescat.

2. Quins són els objectius?

El principal objectiu de l'Enquesta de clima empresarial és conèixer de manera ràpida la situació i l'evolució dels establiments amb activitat a Catalunya i, a partir d'aquesta informació, anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic.

3. A qui s'adreça?

L'enquesta s'adreça als establiments de Catalunya amb activitat en algun sector objecte de l'operació.

4. Quan es duu a terme l'operació de recollida de dades?

L'operació de camp es durà a terme a partir del dia 15 dels mesos de març, juny, setembre i desembre i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.

5. Com es pot respondre l'enquesta?

La recollida de la informació es duu a terme principalment mitjançant el mètode CAWI (Computer Assisted Web Interview). Als establiments seleccionats se'ls facilitarà a través del correu electrònic una adreça d'Internet, així com un codi i una contrasenya, per poder respondre a través del web de l'Idescat.

Addicionalment, s'accepten altres sistemes, com són el telèfon, el fax o el correu electrònic, per facilitar a les unitats informants el subministrament de la informació.

6. És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, conseqüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya). D'aquesta forma queda expressat a l'article 38 de la Llei esmentada: "Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica".

7. Està prou protegida la informació de l'enquesta?

Les dades de caràcter individual de l'Enquesta de clima empresarial estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic. Tot el personal de l'Idescat i d'altres organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya fa una declaració solemne de preservació del secret estadístic i s'enfronten a penes severes en cas de violar-lo.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

8. On puc sol·licitar més informació?

Per a qualsevol tipus de consulta en relació amb els continguts de l'enquesta o altres dubtes que sorgeixin podeu posar-vos en contacte a través del telèfon 934 300 743, de dilluns a divendres de 9 a 18 hores, o bé per mitjà del correu electrònic climaempresarial arrova idescat punt cat.

9. On podré trobar els resultats de l'enquesta?

Els resultats es difondran al web de l'Idescat i de la Cambra de Comerç de Barcelona de forma gratuïta.