Saltar al contingut principal

L'enquesta consta de diferents qüestionaris adreçats a les llars i les persones que hi resideixen.

Les preguntes de cada qüestionari segueixen una seqüència i uns fluxos establerts en funció de les respostes. Algunes de les preguntes no es fan perquè la informació s'obté de fitxers administratius (FA). També hi ha uns apartats al final dels qüestionaris que s'anomenen mòduls addicionals (M-), en què les preguntes canvien de temàtica cada any.

A continuació es descriuen breument els diferents qüestionaris.

La Taula de composició de la llar i la Fitxa de la llar recullen la informació bàsica de les persones que viuen en els habitatges.

El Qüestionari de la llar recull informació sobre aspectes relatius a la llar enquestada. Concretament, es demana la informació següent:

 1. A. Característiques generals de l'habitatge principal
 2. B. Habitatge principal en propietat
 3. C. Habitatge principal en lloguer
 4. D. Habitatge principal en cessió gratuïta
 5. E. Despeses de l'habitatge principal en propietat o en cessió gratuïta
 6. F. Equipament de la llar
 7. G. Situació econòmica de la llar
 8. H. Ingressos procedents de rendes del capital (FA)
 9. I. Ingressos per rendes de la propietat
 10. J. Transferències entre llars
 11. K. Impostos regulars sobre el patrimoni
 12. L. Ingressos dels menors de 16 anys el 2021
 13. N. Autoconsum
 14. O. Evolució de la renda
 15. MS. Salut (M-)

El Qüestionari individual recull informació sobre cada una de les persones de 16 anys o més que resideixen a la llar. Concretament, es demana la informació següent:

 1. A. Activitat principal actual
 2. B. Característiques de l'última feina principal
 3. C. Característiques de la feina principal actual
 4. D. Altres feines
 5. E. Situació en l'activitat el 2021 i anys anteriors
 6. F. Renda general
 7. G. Ingressos monetaris del treball per compte d'altri (FA)
 8. H. Ús de vehicles d'empresa l'any 2021
 9. I. Altres ingressos no monetaris del treball per compte d'altri
 10. J. Ingressos del treball per compte propi
 11. K. Ingressos procedents de prestacions socials (FA)
 12. L. Esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball
 13. N. IRPF el 2021 (FA)
 14. O. Salut
 15. P. Accés a l'atenció sanitària
 16. Q. Dades biogràfiques
 17. R. Educació
 18. S. Experiència professional
 19. T. Necessitats bàsiques, activitats socials i d'oci i béns duradors
 20. U. Benestar
 21. MS. Salut (M-)
 22. MV. Qualitat de vida (M-)