Saltar al contingut principal

L'enquesta consta de diferents qüestionaris adreçats a les llars i les persones que hi resideixen. A continuació es descriuen breument els qüestionaris.

La Taula de composició de la llar i la Fitxa de la llar recullen la informació bàsica de les persones que viuen en els habitatges.

El Qüestionari de la llar recull informació sobre aspectes relatius a la llar enquestada. Concretament, es demana la informació següent:

 • A. Identificació de la llar i la persona informant
 • B. Habitatge principal. Règim de tinença, despeses
 • C. Parament de la llar
 • D. Situació econòmica
 • E. Ingressos: rendes del capital, rendes de la propietat, transferències entre llars, impostos sobre el patrimoni, ingressos dels menors de 16 anys i autoconsum
 • F. Dificultats econòmiques
 • G. Evolució de la renda

El Qüestionari individual recull informació sobre cada una de les persones de 16 anys i més que resideixen a la llar. Concretament, es demana la informació següent:

 • A. Identificació de la llar i la persona
 • B. Activitat principal i característiques de la feina o lloc de treball
 • C. Renda personal el 2018. Ingressos, plans de pensions, etc.
 • D. Altres dades personals: salut, accés a l'atenció sanitària, dades biogràfiques, educació, experiència professional, etc.
 • E. Necessitats bàsiques, activitats socials i d'oci i béns durables
 • F. Transmissió intergeneracional de la pobresa