Saltar al contingut principal

Senyor,

Senyora,

El motiu d'aquesta carta és sol·licitar la vostra col·laboració en l'Enquesta de condicions de vida 2019. L'objectiu de l'Enquesta és conèixer la renda i les condicions de vida de les llars, com també la composició de la pobresa i l'exclusió social.

L'Enquesta es fa sobre una mostra de llars representativa del territori de Catalunya. La vostra llar i els membres que hi viviu heu estat escollits per formar-ne part, seguint una selecció absolutament aleatòria. Per això, properament, un entrevistador degudament acreditat us visitarà al domicili i us demanarà la vostra col·laboració per respondre els qüestionaris.

L'Enquesta de condicions de vida la porta a terme l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Institut Nacional d'Estadística, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Aquesta actuació estadística està prevista al Decret 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019.

L'Idescat ha adjudicat la recollida d'informació a l'empresa Análisis e Investigación per mitjà de licitació pública i, per tant, està oficialment autoritzada per dur a terme l'Enquesta.

La informació que proporcioneu a l'Enquesta quedarà protegida pel secret estadístic d'acord amb el que preveu la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i el seu tractament s'adequarà a les exigències de la normativa de protecció de dades personals, en els termes establerts al Reglament UE 2016/679, general de protecció de dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Això suposa que les vostres dades personals no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat.

D'altra banda, en tractar-se d'una estadística oficial, us recordem que la seva resposta és obligatòria, d'acord amb la mateixa Llei.

Podeu consultar els aspectes tècnics i legals de l'Enquesta al web de l'Idescat, a l'adreça https://www.idescat.cat/dades/ecv/. També podeu posar-vos en contacte amb l'equip de recollida de l'Enquesta a través del telèfon 900 834 044 o de l'adreça electrònica condicionsdevida arrova idescat punt cat.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem atentament.

Xavier Cuadras Morató
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Barcelona, 1 d'octubre de 2019