Saltar al contingut principal

Comerç a l'engròs i intermediaris. Macromagnituds. Per branques

Comerç a l'engròs i intermediaris. Macromagnituds. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2020
Matèries agràries i animals vius Aliments, begudes i tabac Articles d'ús domèstic Equips per a les TIC Altra maquinària i equips Altres tipus comerç engròs especilaitzat Comerç a l'engròs no especialitzat Intermediaris de comerç Total
Valor de la producció 691.071 4.918.971 8.961.676 1.204.483 2.833.211 5.084.922 191.090 1.935.355 25.820.780
Consum de primeres matèries i altres proveïments 76.964 530.838 421.851 76.615 168.987 306.993 9.526 410.379 2.002.153
Despeses en serveis exteriors 268.190 2.179.566 3.863.423 348.683 876.298 1.930.061 73.753 482.912 10.022.886
Valor afegit brut a preus de mercat 345.916 2.208.567 4.676.403 779.185 1.787.926 2.847.868 107.812 1.042.065 13.795.742
Impostos sobre la producció i els productes 3.241 33.047 58.077 3.908 14.576 45.777 1.270 5.143 165.039
Subvencions a l'explotació 2.933 28.331 17.266 2.837 4.227 10.952 423 1.996 68.965
Valor afegit brut al cost de factors 345.609 2.203.851 4.635.592 778.114 1.777.577 2.813.043 106.964 1.038.918 13.699.667
Despeses de personal 183.130 1.513.967 2.854.753 834.158 1.246.458 1.718.131 75.930 564.657 8.991.184
Excedent brut d'explotació 162.479 689.884 1.780.839 -56.044 531.119 1.094.911 31.035 474.261 4.708.484
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.

Darrera actualització: 14 de novembre de 2022.

Estadística EAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Valor afegit brut a preus de mercat
Es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.
Valor de la producció
Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies i els treballs realitzats per altres empreses.

Aspectes metodològics

La principal font de les estadístiques de comerç és l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, anomenada Enquesta anual de comerç fins a l'any de referència 2014, duta a terme per l'INE d'acord amb les normatives de la Unió Europea i explotada per l'Idescat pel que fa a les dades de Catalunya. S'ofereix informació general de l'evolució del comerç i dels tres grans grups o seccions que el constitueixen:

  • venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
  • comerç a l'engròs
  • comerç al detall

Amb aquest desglossament es presenten les taules de principals resultats, de macromagnituds i de persones ocupades. Al seu torn, aquests grans grups es subdivideixen en branques que abasten totes les especialitats del comerç. Amb aquest desglossament inferior es presenten les taules de macromagnituds i de persones ocupades.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de comerç s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".