Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Principals resultats. Per branques

Transport i emmagatzematge. Principals resultats. Per branques. CCAE-2009 Catalunya. 2020
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri Emmagatzematge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Empreses (nombre) 35.121 122 32 3.798 7.168 46.240
Establiments (nombre) 35.794 134 43 4.934 8.108 49.014
Persones ocupades (nombre) 96.873 425 7.619 52.434 19.733 177.085
Ingressos d'explotació 8.972.885 112.782 891.362 11.188.533 1.311.906 22.477.468
Volum de negoci 7.640.607 104.495 838.871 10.526.059 1.286.320 20.396.352
Treballs realitzats per a l'actiu 850 350 3.340 7.486 62 12.089
Subvencions a l'explotació 1.159.763 556 2.823 346.203 7.906 1.517.252
Resta d'ingressos d'explotació 171.665 7.381 46.327 308.785 17.617 551.776
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 974 -150 -62.211 1.989 1.227 -58.171
Variació existències productes acabats i en curs 346 68 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2.398 11 -1.942
Despeses d'explotació 8.223.797 106.376 1.936.534 10.292.717 1.355.406 21.914.830
Consum de mercaderies 53.053 4.633 4.315 198.873 4.774 265.647
Consum de primeres matèries i altres proveïments 907.416 15.472 247.180 708.890 41.178 1.920.136
Treballs realitzats per altres empreses 2.063.438 30.134 6.487 3.985.988 617.414 6.703.460
Despeses de personal 2.459.868 12.635 350.898 2.042.533 420.599 5.286.532
Sous i salaris 1.893.938 9.602 253.472 1.575.081 330.439 4.062.532
Càrregues socials i altres despeses de personal 565.931 3.033 97.426 467.452 90.159 1.224.000
Despeses en serveis exteriors 2.202.234 29.802 1.058.483 2.098.621 233.068 5.622.208
Dotacions per a amortitzacions 508.509 12.339 104.651 923.225 20.965 1.569.689
Resta de despeses d'explotació 29.279 1.360 164.520 334.589 17.409 547.157
Inversió bruta en actius materials 630.565 7.637 66.690 725.107 14.440 1.444.439
Inversió bruta en actius intangibles 28.642 18 34.024 37.056 1.167 100.907
Resultat de l'exercici -140.600 -5.953 -941.558 579.964 -16.978 -525.125
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de novembre de 2022.

EAS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística estructural d'empreses del sector serveis (EAS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de mercaderies
Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.
Despeses de personal
Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).
Despeses d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.
Despeses en serveis exteriors
Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.
Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Ingressos d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.
Inversió bruta en actius intangibles
Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.
Inversió bruta en actius materials
Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius, que tinguin el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Fins a l'any 2007, la inversió es comptabilitza com a diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d'aquests recursos. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.
Resultat de l'exercici
Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.
Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre transports i emmagatzematge i informació i comunicacions es presenta en les taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".