Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2020
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvolupament Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Empreses (nombre) 25.245 6.348 19.722 1.913 10.350 18.577 1.429 83.583
Establiments (nombre) 26.479 6.611 20.486 2.072 10.627 18.991 1.569 86.835
Persones ocupades (nombre) 70.520 38.356 55.616 18.679 27.504 30.620 4.612 245.907
Ingressos d'explotació 4.872.529 4.701.500 4.181.181 1.479.210 3.808.556 1.986.419 276.890 21.306.285
Volum de negoci 4.720.822 4.254.528 4.033.467 713.805 3.722.822 1.845.083 274.563 19.565.089
Treballs realitzats per a l'actiu 5.054 26.573 37.297 63.517 6.941 44.982 0 184.364
Subvencions a l'explotació 10.935 15.950 39.781 593.226 8.493 36.828 850 706.062
Resta d'ingressos d'explotació 135.719 404.449 70.637 108.662 70.300 59.526 1.477 850.770
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 1.224 -4.272 6.749 283 387 1.021 -76 5.317
Variació existències productes acabats i en curs 1.994 -3.354 -12.282 1.731 -109 -794 190 -12.625
Despeses d'explotació 3.861.342 6.668.814 3.850.485 1.445.123 3.698.508 1.488.709 240.918 21.253.898
Consum de mercaderies 9.211 117.412 146.821 19.200 1.197.450 57.180 64.136 1.611.409
Consum de primeres matèries i altres proveïments 60.028 83.071 413.334 104.678 419.134 154.944 32.528 1.267.718
Treballs realitzats per altres empreses 242.032 312.060 630.600 63.324 409.989 226.074 11.659 1.895.740
Despeses de personal 1.807.337 2.177.041 1.552.845 722.768 864.166 556.701 74.220 7.755.078
Sous i salaris 1.430.224 1.755.578 1.220.752 567.797 688.959 439.079 57.538 6.159.926
Càrregues socials i altres despeses de personal 377.113 421.464 332.093 154.971 175.207 117.622 16.682 1.595.152
Despeses en serveis exteriors 1.551.144 1.628.694 976.008 390.314 719.779 402.696 51.796 5.720.431
Dotacions per a amortitzacions 88.513 983.361 113.182 120.476 57.479 74.710 5.356 1.443.076
Resta de despeses d'explotació 103.077 1.367.175 17.695 24.363 30.512 16.403 1.223 1.560.446
Inversió bruta en actius materials 123.170 175.387 61.841 95.078 25.403 42.900 7.740 531.519
Inversió bruta en actius intangibles 15.138 139.557 24.120 71.306 12.614 35.721 2.507 300.964
Resultat de l'exercici 341.813 2.276.620 165.212 30.605 16.574 157.997 7.947 2.996.768
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Darrera actualització: 14 de novembre de 2022.

Estadística EAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de mercaderies
Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.
Despeses de personal
Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).
Despeses d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.
Despeses en serveis exteriors
Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.
Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Ingressos d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.
Inversió bruta en actius intangibles
Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.
Inversió bruta en actius materials
Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius, que tinguin el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Fins a l'any 2007, la inversió es comptabilitza com a diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d'aquests recursos. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.
Resultat de l'exercici
Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.
Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre activitats professionals, científiques i tècniques , activitats administratives i serveis auxiliars i altres serveis es presenta en dues taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009, 2010 i 2011, l'agrupació "Altres serveis" s'ha investigat parcialment. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar les dues branques d'aquesta agrupació.

Relació de branques estudiades cada any:

2008 2009 2010 2011 2012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ
Altres activitats de serveis personals (div. 96)     SÍ     –     –     –     SÍ

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".