Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2019
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Empreses (nombre) 24.681 6.108 20.705 1.916
Establiments (nombre) 25.832 6.440 21.250 2.104
Persones ocupades (nombre) 72.131 35.356 57.412 17.968
Ingressos d'explotació 5.252.195 4.659.265 4.765.423 1.387.198
Volum de negoci 5.085.708 4.364.179 4.593.068 651.089
Treballs realitzats per a l'actiu 4.326 15.492 37.910 93.790
Subvencions a l'explotació 3.294 54.177 45.906 584.568
Resta d'ingressos d'explotació 158.867 225.417 88.538 57.751
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 3.493 -5.432 15.633 -647
Variació existències productes acabats i en curs 3.291 -855 48.023 349
Despeses d'explotació 4.061.922 4.704.546 4.266.406 1.426.598
Consum de mercaderies 3.778 189.365 83.892 31.917
Consum de primeres matèries i altres proveïments 102.694 75.536 533.501 93.277
Treballs realitzats per altres empreses 284.797 217.427 726.859 67.028
Despeses de personal 1.874.265 2.112.358 1.711.142 673.761
Sous i salaris 1.493.456 1.712.809 1.346.317 529.008
Càrregues socials i altres despeses de personal 380.809 399.549 364.825 144.753
Despeses en serveis exteriors 1.661.392 1.620.275 1.064.214 412.516
Dotacions per a amortitzacions 98.124 970.799 101.869 118.006
Resta de despeses d'explotació 36.874 -481.214 44.929 30.093
Inversió bruta en actius materials 405.351 145.488 79.546 110.809
Inversió bruta en actius intangibles 46.595 91.965 46.390 101.422
Resultat de l'exercici 1.028.378 7.657.476 262.786 -38.171
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2019
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Empreses (nombre) 10.817 18.144 1.536 83.907
Establiments (nombre) 10.931 18.652 1.660 86.869
Persones ocupades (nombre) 28.373 31.474 4.698 247.412
Ingressos d'explotació 4.418.250 2.097.070 236.941 22.816.341
Volum de negoci 4.352.276 1.985.081 227.931 21.259.331
Treballs realitzats per a l'actiu 4.648 43.365 22 199.554
Subvencions a l'explotació 3.412 49.192 5.649 746.198
Resta d'ingressos d'explotació 57.914 19.432 3.339 611.258
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 2.259 17.234 172 32.712
Variació existències productes acabats i en curs 5.802 1.531 31 58.172
Despeses d'explotació 4.124.471 1.604.641 207.230 20.395.815
Consum de mercaderies 1.460.195 43.745 45.708 1.858.600
Consum de primeres matèries i altres proveïments 268.988 139.795 23.254 1.237.043
Treballs realitzats per altres empreses 519.985 262.128 13.668 2.091.891
Despeses de personal 850.328 587.497 76.923 7.886.274
Sous i salaris 678.718 459.513 60.691 6.280.513
Càrregues socials i altres despeses de personal 171.609 127.984 16.232 1.605.761
Despeses en serveis exteriors 944.146 485.972 40.253 6.228.769
Dotacions per a amortitzacions 48.823 76.260 8.057 1.421.938
Resta de despeses d'explotació 32.008 9.244 -633 -328.700
Inversió bruta en actius materials 61.880 35.156 3.532 841.764
Inversió bruta en actius intangibles 24.403 50.949 253 361.978
Resultat de l'exercici 150.317 170.340 5.376 9.236.503
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2021.

Estadística EAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de mercaderies
Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.
Despeses de personal
Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).
Despeses d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.
Despeses en serveis exteriors
Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.
Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Ingressos d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.
Inversió bruta en actius intangibles
Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.
Inversió bruta en actius materials
Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius, que tinguin el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Fins a l'any 2007, la inversió es comptabilitza com a diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d'aquests recursos. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.
Resultat de l'exercici
Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.
Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre activitats professionals, científiques i tècniques , activitats administratives i serveis auxiliars i altres serveis es presenta en dues taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009, 2010 i 2011, l'agrupació "Altres serveis" s'ha investigat parcialment. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar les dues branques d'aquesta agrupació.

Relació de branques estudiades cada any:

2008 2009 2010 2011 2012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ
Altres activitats de serveis personals (div. 96)     SÍ     –     –     –     SÍ

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".