Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Macromagnituds. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. Macromagnituds. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2021
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvolupament Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Valor de la producció 4.955.137 4.239.428 3.740.434 681.417 2.599.203 1.767.430 255.874 18.238.923
Consum de primeres matèries i altres proveïments 81.311 309.467 590.616 78.509 430.356 191.400 77.145 1.758.805
Despeses en serveis exteriors 1.640.393 1.773.552 963.756 263.212 822.335 381.169 40.852 5.885.268
Valor afegit brut a preus de mercat 3.233.432 2.156.410 2.186.062 339.696 1.346.512 1.194.861 137.877 10.594.851
Impostos sobre la producció i els productes 27.440 28.287 18.123 1.649 5.922 7.955 724 90.100
Subvencions a l'explotació 17.055 11.229 28.880 52.094 13.688 19.958 403 143.308
Valor afegit brut al cost de factors 3.223.046 2.139.351 2.196.820 390.141 1.354.279 1.206.863 137.557 10.648.058
Despeses de personal 1.783.733 2.315.342 1.542.048 284.393 930.153 545.275 91.842 7.492.786
Excedent brut d'explotació 1.439.313 -175.991 654.772 105.749 424.126 661.588 45.715 3.155.273
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Darrera actualització: 23 de novembre de 2023.

EAS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística estructural d'empreses del sector serveis (EAS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Valor afegit brut a preus de mercat
Es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.
Valor de la producció
Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies i els treballs realitzats per altres empreses.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre activitats professionals, científiques i tècniques , activitats administratives i serveis auxiliars i altres serveis es presenta en dues taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009, 2010 i 2011, l'agrupació "Altres serveis" s'ha investigat parcialment. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar les dues branques d'aquesta agrupació.

Relació de branques estudiades cada any:

2008 2009 2010 2011 2012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ
Altres activitats de serveis personals (div. 96)     SÍ     –     –     –     SÍ

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.