Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2021
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Empreses (nombre) 3.782 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2.068 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2.462 (b) Ruptura en la sèrie temporal 688 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8.777 (b) Ruptura en la sèrie temporal 26.743 (b) Ruptura en la sèrie temporal 44.520 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Establiments (nombre) 4.711 2.932 3.084 851 9.359 29.015 49.951
Persones ocupades (nombre) 11.442 61.462 9.560 24.153 119.333 79.573 305.522
Ingressos d'explotació 2.736.512 2.125.474 1.577.288 987.220 3.713.977 4.460.398 15.600.868
Volum de negoci 2.597.931 2.112.184 1.483.883 940.706 3.638.515 4.258.617 15.031.835
Treballs realitzats per a l'actiu 11.096 1.216 6.370 33.154 3.125 11.398 66.358
Subvencions a l'explotació 19.662 6.119 55.248 3.408 32.108 57.126 173.671
Resta d'ingressos d'explotació 107.823 5.955 31.787 9.952 40.228 133.257 329.003
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 5.309 -116 430 3.231 -1.718 11.304 18.440
Variació existències productes acabats i en curs 1.390 498 23 713 2.758 871 6.254
Despeses d'explotació 2.460.737 2.025.458 1.666.153 988.285 3.253.512 4.298.079 14.692.223
Consum de mercaderies 120.916 465 824.397 27.594 6.544 4.507 984.424
Consum de primeres matèries i altres proveïments 484.088 23.262 87.158 61.844 437.586 376.121 1.470.060
Treballs realitzats per altres empreses 188.755 103.513 181.284 64.835 168.686 438.807 1.145.879
Despeses de personal 345.352 1.731.322 234.538 649.776 2.116.822 2.057.182 7.134.992
Sous i salaris 267.752 1.314.739 176.614 487.062 1.618.281 1.444.036 5.308.485
Càrregues socials i altres despeses de personal 77.599 416.583 57.924 162.714 498.540 613.146 1.826.507
Despeses en serveis exteriors 672.874 154.420 287.394 141.043 438.185 1.315.696 3.009.612
Dotacions per a amortitzacions 640.667 5.439 21.210 24.611 63.593 112.098 867.618
Resta de despeses d'explotació 8.083 7.036 30.172 18.583 22.096 -6.332 79.638
Inversió bruta en actius materials 889.344 3.536 6.703 13.118 49.565 88.035 1.050.300
Inversió bruta en actius intangibles 12.371 2.295 9.983 2.413 5.737 56.529 89.328
Resultat de l'exercici 144.083 20.341 -89.874 46.938 239.793 2.029.935 2.391.216
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: Per millores metodològiques en el càlcul del nombre d’empreses, el 2021 es produeix una ruptura de sèrie respecte d’anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 23 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de mercaderies
Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.
Despeses de personal
Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).
Despeses d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.
Despeses en serveis exteriors
Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.
Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Ingressos d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.
Inversió bruta en actius intangibles
Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.
Inversió bruta en actius materials
Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius, que tinguin el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Fins a l'any 2007, la inversió es comptabilitza com a diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d'aquests recursos. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.
Resultat de l'exercici
Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.
Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre activitats professionals, científiques i tècniques , activitats administratives i serveis auxiliars i altres serveis es presenta en dues taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009, 2010 i 2011, l'agrupació "Altres serveis" s'ha investigat parcialment. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar les dues branques d'aquesta agrupació.

Relació de branques estudiades cada any:

2008 2009 2010 2011 2012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ
Altres activitats de serveis personals (div. 96)     SÍ     –     –     –     SÍ

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.