Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2020
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Empreses (nombre) 3.061 1.553 2.853 619 8.361 19.452 35.899
Establiments (nombre) 3.434 1.907 3.261 762 9.278 20.143 38.785
Persones ocupades (nombre) 10.933 49.412 11.624 24.932 119.242 75.570 291.712
Ingressos d'explotació 2.418.730 1.600.650 1.325.289 920.226 3.536.682 4.889.308 14.690.885
Volum de negoci 2.293.209 1.590.776 1.243.057 885.309 3.391.890 4.371.350 13.775.590
Treballs realitzats per a l'actiu 10.792 582 6.495 22.996 2.746 30.903 74.515
Subvencions a l'explotació 9.318 4.696 23.567 3.520 117.144 273.287 431.531
Resta d'ingressos d'explotació 105.411 4.596 52.170 8.401 24.901 213.768 409.248
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -5.299 1 -8.696 -3.548 1.235 -1.268 -17.576
Variació existències productes acabats i en curs 262 -51 0 649 15.376 -15.423 814
Despeses d'explotació 2.325.448 1.521.273 1.464.202 966.556 3.140.220 4.537.744 13.955.444
Consum de mercaderies 194.429 807 475.431 57.280 151.575 234.815 1.114.338
Consum de primeres matèries i altres proveïments 406.791 18.977 14.091 52.777 232.708 314.429 1.039.772
Treballs realitzats per altres empreses 114.399 37.927 202.635 52.605 184.817 527.214 1.119.597
Despeses de personal 316.716 1.266.725 274.121 644.905 2.021.047 1.945.649 6.469.164
Sous i salaris 247.787 952.684 206.539 481.402 1.543.105 1.506.587 4.938.102
Càrregues socials i altres despeses de personal 68.929 314.041 67.582 163.504 477.942 439.063 1.531.062
Despeses en serveis exteriors 612.084 185.181 396.433 118.963 442.268 1.160.400 2.915.330
Dotacions per a amortitzacions 615.920 6.359 24.867 20.869 65.056 136.839 869.910
Resta de despeses d'explotació 65.109 5.297 76.624 19.157 42.749 218.397 427.333
Inversió bruta en actius materials 817.852 5.479 7.077 6.962 36.375 77.451 951.196
Inversió bruta en actius intangibles 10.697 2.698 5.656 1.331 4.982 133.073 158.438
Resultat de l'exercici 2.981 7.379 -156.827 27.651 3.431 547.771 432.386
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Darrera actualització: 14 de novembre de 2022.

Estadística EAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de mercaderies
Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.
Despeses de personal
Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).
Despeses d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.
Despeses en serveis exteriors
Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.
Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Ingressos d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.
Inversió bruta en actius intangibles
Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.
Inversió bruta en actius materials
Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius, que tinguin el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Fins a l'any 2007, la inversió es comptabilitza com a diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d'aquests recursos. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.
Resultat de l'exercici
Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.
Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre activitats professionals, científiques i tècniques , activitats administratives i serveis auxiliars i altres serveis es presenta en dues taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009, 2010 i 2011, l'agrupació "Altres serveis" s'ha investigat parcialment. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar les dues branques d'aquesta agrupació.

Relació de branques estudiades cada any:

2008 2009 2010 2011 2012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ
Altres activitats de serveis personals (div. 96)     SÍ     –     –     –     SÍ

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".