Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Macromagnituds. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. Macromagnituds. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2019
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Valor de la producció 2.375.713 1.784.710 1.156.514
Consum de primeres matèries i altres proveïments 433.385 14.132 12.425
Despeses en serveis exteriors 712.653 194.101 531.510
Valor afegit brut a preus de mercat 1.229.675 1.576.476 612.578
Impostos sobre la producció i els productes 13.545 1.027 2.995
Subvencions a l'explotació 5.029 3.533 6.559
Valor afegit brut al cost de factors 1.221.158 1.578.983 616.143
Despeses de personal 372.818 1.490.163 394.252
Excedent brut d'explotació 848.340 88.820 221.891
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats administratives i serveis auxiliars. Macromagnituds. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2019
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Valor de la producció 826.518 3.294.687 4.398.292 13.836.434
Consum de primeres matèries i altres proveïments 44.815 348.452 387.199 1.240.408
Despeses en serveis exteriors 127.644 456.921 1.352.632 3.375.462
Valor afegit brut a preus de mercat 654.059 2.489.315 2.658.460 9.220.563
Impostos sobre la producció i els productes 847 4.639 8.986 32.039
Subvencions a l'explotació 1.924 103.778 83.785 204.608
Valor afegit brut al cost de factors 655.136 2.588.454 2.733.259 9.393.133
Despeses de personal 636.728 2.023.761 1.903.085 6.820.806
Excedent brut d'explotació 18.408 564.693 830.174 2.572.326
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2021.

Estadística EAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Valor afegit brut a preus de mercat
Es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.
Valor de la producció
Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies i els treballs realitzats per altres empreses.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre activitats professionals, científiques i tècniques , activitats administratives i serveis auxiliars i altres serveis es presenta en dues taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009, 2010 i 2011, l'agrupació "Altres serveis" s'ha investigat parcialment. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar les dues branques d'aquesta agrupació.

Relació de branques estudiades cada any:

2008 2009 2010 2011 2012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ     SÍ
Altres activitats de serveis personals (div. 96)     SÍ     –     –     –     SÍ

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".