Saltar al contingut principal
Sector serveis. Macromagnituds Catalunya
2021 2020 2019 2018 2017
Valor de la producció 145.094.300 (b) Ruptura en la sèrie temporal 118.203.314 140.161.234 129.832.596 122.696.968
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.651.934 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11.550.714 15.069.759 13.783.307 13.380.645
Despeses en serveis exteriors 46.431.882 (b) Ruptura en la sèrie temporal 41.721.083 47.522.544 43.929.010 41.907.571
Valor afegit brut a preus de mercat 82.010.484 (b) Ruptura en la sèrie temporal 64.931.517 77.568.931 72.120.280 67.408.753
Impostos sobre la producció i els productes 1.591.598 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1.453.420 1.269.879 1.550.836 1.400.236
Subvencions a l'explotació 3.172.937 (b) Ruptura en la sèrie temporal 4.168.347 3.354.431 2.860.733 2.731.611
Valor afegit brut al cost de factors 83.591.824 (b) Ruptura en la sèrie temporal 67.646.443 79.653.483 73.430.178 68.740.127
Despeses de personal 56.242.653 (b) Ruptura en la sèrie temporal 47.011.536 51.382.485 47.622.256 44.138.335
Excedent brut d'explotació 27.349.171 (b) Ruptura en la sèrie temporal 20.634.907 28.270.998 25.807.922 24.601.792
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 23 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Valor afegit brut a preus de mercat
Es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.
Valor de la producció
Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies i els treballs realitzats per altres empreses.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre transports i emmagatzematge i informació i comunicacions es presenta en les taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.