Saltar al contingut principal

Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total 1.792.352 3,4
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 47.813 -1,2
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 227.670 3,6
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 299.587 -2,3
Transport i emmagatzematge 167.760 4,9
Hostaleria 248.637 3,8
Informació i comunicacions 96.964 7,5
Activitats immobiliàries 65.033 8,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 221.455 7,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 295.921 5,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 68.870 2,0
Altres serveis 52.644 -8,0
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total 9.421.612 3,3
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 305.723 2,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.108.891 3,7
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 1.724.902 -0,9
Transport i emmagatzematge 889.932 4,2
Hostaleria 1.465.874 4,6
Informació i comunicacions 481.155 4,5
Activitats immobiliàries 265.341 11,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.056.615 3,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.456.664 4,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 346.484 6,1
Altres serveis 320.031 0,7
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.

Darrera actualització: 28 de novembre de 2019.

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

Els ocupats són el conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l'empresa i són pagades per aquesta, però que treballen fora de l'empresa. No inclou el personal amb llicència il·limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa. Les dades d'ocupació tenen com a referència el 30 de setembre de cada any.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en tots aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.