Saltar al contingut principal

Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya Valor
Total Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
2018 47.622.256 1.474.975 8.984.202 5.628.168 5.193.964 4.510.329 4.599.881 1.273.221 7.056.197 6.457.067 1.830.539 613.714
2017 44.138.335 1.394.973 8.357.464 5.330.647 4.995.161 4.278.759 4.127.739 1.164.167 6.245.464 6.011.690 1.577.666 654.605
2016 41.463.451 (b) 1.300.733 (b) 7.860.606 (b) 5.183.456 (b) 4.706.430 (b) 3.892.455 (b) 3.911.578 (b) 982.525 (b) 5.944.133 (b) 5.516.380 (b) 1.549.126 (b) 616.029 (b)
2015 40.332.065 1.202.067 7.537.662 4.995.456 4.673.989 3.674.676 3.945.467 972.839 5.835.392 5.378.142 1.535.788 580.587
2014 z 1.147.959 7.472.708 (b) 4.638.590 4.560.802 3.277.533 3.350.950 960.162 5.495.904 4.961.804 1.307.574 552.748
2013 36.532.746 1.291.434 7.388.389 4.759.644 4.394.456 3.394.959 3.124.210 889.248 4.925.229 4.456.816 1.292.750 615.609
2012 37.259.786 1.263.060 7.590.395 4.818.762 4.646.361 3.485.278 3.235.884 980.129 4.915.025 4.416.531 1.301.795 606.568
2011 z 1.310.803 7.588.125 4.752.889 4.825.696 3.552.285 3.673.098 973.348 5.300.408 4.511.972 1.369.702 131.411 (b)
2010 z 1.411.937 7.598.909 4.780.162 4.987.618 3.479.499 3.277.030 901.614 5.221.092 4.728.163 317.410 (b) 128.249 (b)
2009 z 1.361.293 7.723.582 4.868.391 4.998.416 3.315.166 3.394.294 956.643 5.254.538 4.334.810 864.662 (b) 138.010 (b)
2008 39.595.056 1.537.972 7.957.366 5.162.351 5.136.531 3.409.889 3.476.830 1.129.045 5.241.517 4.565.079 1.351.939 626.537
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya Valor
Total Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
2018 221.831.779 7.888.537 34.485.525 29.743.707 26.454.548 24.725.286 22.042.458 4.780.595 31.357.791 29.474.643 7.593.681 3.285.008
2017 207.612.490 7.362.936 32.870.930 28.843.445 25.278.591 22.743.697 20.264.175 4.386.652 28.029.141 27.631.852 7.005.966 3.195.105
2016 196.247.879 (b) 6.928.775 (b) 31.202.370 (b) 27.495.540 (b) 23.547.766 (b) 20.483.968 (b) 20.163.402 (b) 3.842.247 (b) 27.436.331 (b) 25.809.592 (b) 6.275.589 (b) 3.062.299 (b)
2015 192.924.512 6.485.463 30.230.675 26.787.059 23.374.392 19.450.547 21.626.584 3.626.147 26.932.879 25.063.437 6.344.989 3.002.340
2014 z 6.163.034 28.955.170 (b) 25.457.571 22.649.480 18.167.707 17.933.027 3.408.260 25.344.212 23.249.467 5.792.100 2.869.669
2013 175.127.197 6.499.675 28.710.984 25.683.506 22.449.616 18.087.812 17.526.357 3.259.768 22.538.132 21.772.973 5.724.650 2.873.724
2012 180.246.689 6.886.059 29.622.947 26.215.568 23.708.561 18.706.766 18.064.351 3.418.382 22.879.321 21.791.834 5.940.904 3.011.996
2011 z 7.378.329 30.089.756 26.736.771 24.368.908 18.922.569 20.982.625 3.414.438 23.603.542 22.270.453 6.026.424 658.268 (b)
2010 z 7.575.048 29.874.109 26.748.140 24.767.991 18.523.889 18.219.452 3.394.199 23.706.725 22.121.111 1.291.877 (b) 637.111 (b)
2009 z 7.572.885 30.504.017 27.058.946 24.754.079 18.450.239 18.059.555 3.397.988 23.973.080 22.253.808 3.596.085 (b) 728.470 (b)
2008 191.703.496 8.431.518 31.984.610 27.831.118 25.974.069 18.959.157 17.870.519 4.214.400 24.210.505 23.260.140 6.028.153 2.939.307
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2020.

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

Les despeses de personal recullen tots els pagaments efectuats per l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l'empresa. Inclou els sous i salaris bruts, les indemnitzacions, les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de la empresa, les retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació i prestació definitiva, les retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en tots aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.