Saltar al contingut principal

Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total indústria 148.795.441 1,2
Indústries extractives i refinació del petroli 5.826.737 -10,3
Indústries de productes alimentaris 26.975.369 3,1
Fabricació de begudes i indústria del tabac 3.114.806 -1,2
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.557.939 -3,6
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 1.017.033 7,3
Indústria del paper i de les arts gràfiques 5.853.599 -1,0
Indústries químiques 18.543.217 0,2
Fabricació de productes farmacèutics 7.166.145 7,9
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 5.400.874 -1,9
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.884.568 6,2
Metal·lúrgia 3.758.088 -4,6
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 8.504.053 -7,5
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 6.116.602 9,0
Fabricació de maquinària i equips ncaa 5.362.112 -4,9
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 19.403.867 7,8
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 611.495 -0,1
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 2.366.668 10,5
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.217.620 14,3
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 14.456.564 -4,9
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 4.658.085 17,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total indústria 681.317.560 (b) z
Indústries extractives i refinació del petroli .. ..
Indústries de productes alimentaris 111.215.130 (b) z
Fabricació de begudes i indústria del tabac .. ..
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 14.903.179 (b) z
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 7.823.539 (b) z
Indústria del paper i de les arts gràfiques 20.264.403 (b) z
Indústries químiques 42.809.457 (b) z
Fabricació de productes farmacèutics 15.629.205 (b) z
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 21.805.829 (b) z
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 21.637.644 (b) z
Metal·lúrgia 30.981.477 (b) z
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 38.833.565 (b) z
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 23.924.877 (b) z
Fabricació de maquinària i equips ncaa 22.563.185 (b) z
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 75.572.798 (b) z
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 17.364.371 (b) z
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 11.063.988 (b) z
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 10.343.806 (b) z
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 93.727.506 (b) z
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 22.969.432 (b) z
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Nota: A partir de l'any 2019, el concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades d'Espanya. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors ni amb Catalunya.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 de novembre de 2021.

Estadística EIE

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

El volum de negoci és la suma de les vendes de productes, les vendes de mercaderies i lesprestacions de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, menys els descomptes, les bonificacions sobre les vendes i l'IVA o els altres impostos directament relacionats.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

A partir de l’any 2019, els resultats per a Espanya es mostren en empreses estadístiques, mentre que per a Catalunya els resultats es continuen mostrant en unitats legals.