Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Total indústria 131.628.160 3,4
Indústries extractives i refinació del petroli 5.457.434 -21,6
Indústries de productes alimentaris 23.027.877 3,4
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.944.552 2,0
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 4.714.826 6,7
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 834.379 17,6
Indústria del paper i de les arts gràfiques 5.252.691 -1,3
Indústries químiques 17.305.777 6,4
Fabricació de productes farmacèutics 6.509.645 7,6
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 5.016.330 12,6
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.076.418 3,5
Metal·lúrgia 3.627.653 4,8
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 7.097.755 5,4
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 4.583.193 -0,4
Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.524.171 8,4
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 16.438.701 7,3
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 486.987 1,9
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 2.033.207 4,9
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.658.044 16,0
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 14.325.705 -0,9
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.712.813 11,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2015
Valor Variació (%)
Total indústria 582.357.233 1,8
Indústries extractives i refinació del petroli 39.886.105 -23,1
Indústries de productes alimentaris 92.562.645 3,5
Fabricació de begudes i indústria del tabac 17.083.146 3,0
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 14.870.775 5,7
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 6.050.785 12,0
Indústria del paper i de les arts gràfiques 18.351.509 3,7
Indústries químiques 38.653.228 1,3
Fabricació de productes farmacèutics 13.679.772 -0,4
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 19.691.403 6,9
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 15.876.230 6,2
Metal·lúrgia 28.984.901 -2,2
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 30.628.638 6,3
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 19.352.476 9,7
Fabricació de maquinària i equips ncaa 18.348.451 0,8
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 66.548.735 15,8
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 12.677.339 11,5
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 8.739.543 2,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 8.396.105 14,5
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 93.854.594 -1,4
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 18.120.853 4,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

El volum de negoci en la indústria a Catalunya l'any 2015 va ser de gairebé 131.628,2 milions d'euros, quantitat que es tradueix en un increment interanual del 3,4%. Destaca el creixement del 17,6% de les indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria. També augmenten la reparació i instal·lació de maquinària i equips (16%) i la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (12,6%), entre d'altres. De la resta d'agrupacions, el decrement més intens el mostra les indústries extractives i refinació del petroli (-21,6%). A Espanya, el volum de negoci va ascendir a 582.357,2 milions d'euros, un 1,8% més que l'any 2014.

Data de publicació: 19 de desembre del 2017.

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

El volum de negoci és la suma de les vendes de productes, les vendes de mercaderies i lesprestacions de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, menys els descomptes, les bonificacions sobre les vendes i l'IVA o els altres impostos directament relacionats.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: