Saltar al contingut principal

Població ocupada en la construcció. Per situació professional

Població ocupada en la construcció. Per situació professional Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 182,0 -29,3 -13,9 -8,3
Assalariats 130,4 -14,5 -10,0 -2,7
No assalariats 51,7 -14,8 -22,2 -20,2
Percentatge sobre la població ocupada (%) 5,3 -1,0 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en la construcció. Per situació professional Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.276,4 61,1 5,0 8,1
Assalariats 947,2 61,8 7,0 10,3
No assalariats 329,2 -0,7 -0,2 2,0
Percentatge sobre la població ocupada (%) 6,4 0,2 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

La població ocupada en la construcció a Catalunya ha estat de 182 milers de persones al segon trimestre del 2019, dada que reflecteix un decrement del 13,9% respecte al mateix trimestre del 2018. Tenint en compte la situació professional, disminueixen tant el nombre d’assalariats (−10%) com el nombre de no assalariats (−22,2%). La construcció aplega el 5,3% de la població ocupada a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció ha estat de 1.276,4 milers de persones, un 5% més que al segon trimestre de l'any anterior.

Data de publicació: 25 de juliol del 2019. Propera actualització: 24 d'octubre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva específica ocupació. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.