Saltar al contingut principal

Població ocupada en els serveis

Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.562,6 107,3 4,4 4,2
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 187,6 28,7 18,0 15,6
Comerç detall 334,2 5,8 1,8 3,2
Transport i emmagatzematge 196,1 -4,3 -2,1 -0,3
Hostaleria 275,9 -3,8 -1,4 -0,5
Informació i comunicacions 99,9 -14,8 -12,9 -12,0
Activitats financeres i assegurances 63,5 -3,6 -5,3 -9,1
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 267,5 8,8 3,4 6,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 179,7 12,9 7,8 7,5
Administració pública 191,3 19,4 11,3 10,3
Educació 242,7 50,0 25,9 22,5
Sanitat i serveis socials 280,5 -3,1 -1,1 -3,5
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 243,7 11,3 4,9 3,4
Percentatge sobre la població ocupada (%) 74,7 1,6 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 14.954,7 371,2 2,5 2,8
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 1.138,1 72,9 6,8 4,9
Comerç detall 1.918,6 -1,8 -0,1 1,4
Transport i emmagatzematge 1.024,0 42,4 4,3 5,4
Hostaleria 1.747,1 -9,9 -0,6 0,4
Informació i comunicacions 616,1 44,7 7,8 3,6
Activitats financeres i assegurances 432,8 11,5 2,7 -2,4
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 1.178,1 39,9 3,5 4,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.028,5 39,9 4,0 5,6
Administració pública 1.344,1 10,5 0,8 0,9
Educació 1.408,8 72,0 5,4 6,9
Sanitat i serveis socials 1.636,4 42,2 2,6 2,7
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 1.482,2 6,8 0,5 0,3
Percentatge sobre la població ocupada (%) 75,5 0,1 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.562,6 milers de persones en el segon trimestre del 2019, quantitat que suposa un increment interanual del 4,4%. En relació amb els subsectors, mostren increments educació (25,9%) i comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (18%) entre d'altres. En sentit contrari, cal destacar el decrement de la informació i comunicacions (−12,9%). Els serveis apleguen el 74,7% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 14.954,7 milers de persones, xifra que suposa una variació del 2,5% respecte al mateix període del 2018.

Data de publicació: 25 de juliol del 2019. Propera actualització: 24 d'octubre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la sectorització és la següent:

Sectors de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes45–46
Comerç detall47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria 55–56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats financeres i assegurances 64–66
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 68–75
Activitats administratives i serveis auxiliars 77–82
Administració pública 84
Educació 85
Sanitat i serveis socials 86–88
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 90–93, 94–96, 97–98, 99

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.