Saltar al contingut principal

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 87,6 4,2 5,0 -1,0
Assalariats 75,6 3,8 5,3 -3,1
Percentatge sobre la població ocupada (%) 2,9 0,1 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 460,6 13,7 3,1 -0,1
Assalariats 412,0 21,8 5,6 1,0
Percentatge sobre la població ocupada (%) 2,7 0,1 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 9 de maig de 2008. Propera actualització: 28 de juliol de 2022 Calendari

Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada ve determinat per l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona ocupada i no per l'ocupació específica d'aquella persona. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La delimitació del sector TIC inclou els grups de la CCAE-2009 següents:

Grups de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats 261
Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics262
Fabricació d'equips de telecomunicacions263
Fabricació de productes electrònics de consum264
Fabricació de suports magnètics i òptics268
Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)465
Edició de programes informàtics582
Telecomunicacions per cable611
Telecomunicacions sense fils 612
Telecomunicacions per satèl·lit613
Altres activitats de telecomunicacions619
Serveis de tecnologies de la informació620
Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web631
Reparació d'ordinadors i equips de comunicació951

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.