Saltar al contingut principal

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars i famílies. 2021

A Catalunya l'any 2021 hi havia 1.457,4 milers de matrimonis i 350,2 mil parelles de fet que convivien a la llar i 427,4 mil nuclis monoparentals, segons l’Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges.

Per nacionalitat, el 82,2% dels matrimonis estaven formats per cònjuges espanyols, el 10,1% estaven formats per cònjuges estrangers i el 7,8% per un cònjuge espanyol i l'altre estranger. D'altra banda, en el 72,9% de les parelles de fet tots dos membres eren espanyols, en el 9,3% tots dos eren estrangers i en el 17,8% un membre era espanyol i l’altre estranger.

Respecte al nombre de fills menors de 25 anys que vivien a la llar, el 51,9% dels matrimonis no en tenien cap, el 20,5% en tenien un, el 21,5% en tenien dos i el 6,1% en tenien tres o més. D’altra banda, el 53,1% de les parelles de fet no tenien cap fill menor de 25 anys vivint a la llar, el 25,3% en tenien un, el 17,3% en tenien dos i el 4,3% en tenien tres o més.

El nombre de parelles del mateix sexe que convivien a la llar era de 34,2 mil, de les quals 19,3 mil eren parelles d’homes i 14,9 mil eren de dones. Respecte al tipus d’unió, 18,3 mil eren matrimonis i 15,9 mil eren parelles de fet. El 9,8% de les parelles d’homes i el 43,0% de les parelles de dones tenien algun fill que convivia amb ells a la llar.

Hi havia 427,4 mil nuclis monoparentals, dels quals 335,8 mil eren de mares amb fills i 91,6 mil eren de pares amb fills. Per nacionalitat dels progenitors, el 85,1% eren espanyols i el 14,9% estrangers. El 38,9% dels nuclis monoparentals no tenien cap fill menor de 25 anys vivint a la llar, el 38,1% en tenien un, el 19,5% en tenien dos i el 3,5% en tenien tres o més.

L'Idescat amplia la publicació dels resultats de l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Es difonen els resultats relatius a les llars i famílies, que inclouen informació sobre el nombre i la grandària de les llars, l’estructura per nuclis, els matrimonis, les parelles de fet, les parelles del mateix sexe, els nuclis monoparentals i les llars unipersonals. El Cens de població i habitatges 2021 i l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges 2021 ofereixen informació complementària relativa a les llars i famílies.