Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida. 2023

Infografia

Infografia

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE - Objectiu UE 2030) era del 24,4% l’any 2023, 3 dècimes menys que al 2022 (24,7%). La reducció d'aquesta taxa ha vingut donada per la reducció de la taxa de risc de pobresa, que se situa en el 18,0% (19,9% el 2022), i també per la disminució de població amb baixa intensitat en el treball, que se situa en el 6,6%, 2 dècimes menys que un any enrere. En canvi, va augmentar la població que viu en situació de privació material i social severa, que se situa en el 8,9% enfront del 8,0% de l'any anterior.

Per edats, la taxa AROPE només va disminuir en la població de 65 anys o més, atès que presenta una taxa del 16,2%, 3,4 punts percentuals menys que l'any anterior. La població de menys de 16 anys presenta una taxa del 33,1% (augmenta 6 dècimes respecte al 2022) i la població de 16 a 64 anys registra una taxa del 24,7%(augmenta 4 dècimes respecte l'any anterior).

Segons la composició de la llar, la taxa AROPE de les llars amb fills dependents va augmentar i se situa en el 28,6% (28,1% el 2022); en canvi, la taxa de les llars sense fills dependents va disminuir i se situa en el 20,0% (20,8% el 2022).

Pel que fa als indicadors del nivell de privació de les llars (que recullen aspectes subjectius de les condicions de vida), un 36,1% de la població va declarar no tenir la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes de 800 euros, xifra que suposa un increment d'1,3 punts percentuals respecte del 2022. La població que va declarar no poder mantenir la llar a una temperatura adequada és del 20,0% (19,2% al 2022). En canvi, la població que va declarar que no es podia permetre una setmana a l'any de vacances ha estat del 29,8% (30,9% al 2022).

D'altra banda, el nombre de persones que vivien en llars i que van declarar arribar amb facilitat a final de mes representen el 53,1% (51,2% al 2022). Així, va disminuir el percentatge de població que diu arribar a final de mes amb dificultat i se situa en el 46,5% (48,5% al 2022).

Respecte a la distribució de la renda, cal tenir present que la informació sobre els ingressos, les prestacions socials i la intensitat en el treball que ofereix l'Enquesta de condicions de vida 2023 fa referència a l'any 2022. Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes era de 38.888 euros i de 15.830 euros per persona l'any 2022, dada que suposa un augment del 7,5% i del 7,7% respectivament, respecte de l'any anterior. Els indicadors de desigualtat de la distribució de la renda es van reduir lleugerament l'any 2023. L'indicador S80/S20 és 5, una dècima inferior al 2022. Aquest indicador mostra com el 20% de les llars amb majors ingressos van acumular 5 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides. Pel que fa a l’índex de Gini, aquest era del 29,9% el 2023 (30% l'any anterior). Un índex de Gini igual a 0% equival a màxima igualtat i 100% a màxima desigualtat.

L'any 2023, el llindar de risc de pobresa va augmentar un 6,1% i se situa en 12.564,2 euros en les llars formades per una sola persona. La taxa de risc de pobresa abans de tot tipus de transferències socials és del 40,2%. Aquesta taxa passa a ser del 23,9% quan es comptabilitzen les pensions de vellesa i supervivència, i del 18% quan es comptabilitzen totes les transferències socials (incloent-hi les prestacions per atur, invalidesa i ajuts per a famílies o fills, entre d'altres). L’any 2022 aquests percentatges eren del 42,4%, del 26,8% i del 19,9%, respectivament.

Les microdades d'aquesta estadística estan disponibles a l'apartat Microdades del web de l'Idescat.