Saltar al contingut principal

Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. Llars. Ampliació de resultats. 2021

L'any 2021, 217,8 mil llars (el 7,2%) disposaven de servei domèstic a Catalunya, segons l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges. D'aquestes llars, un 84,9% tenien servei domèstic extern i un 15,1%, intern.

Quant al nivell d’ingressos nets mensuals, el 13,9% de les llars amb ingressos de 3.000 € o més tenien servei domèstic, mentre que només el 5,9% de les llars amb ingressos de menys de 1.000 € en tenien.

En relació amb l'ajuda externa, 207,2 mil llars (el 6,8%) comptaven amb ajuda de l'àmbit familiar i social (parents, amics, veïns, etc.), mentre que 40,7 mil llars (l’1,3%) comptaven amb ajuda d'altres àmbits, com ara serveis socials o una ONG. Les llars que no comptaven amb ajuda externa eren 2.793,2 mil, el 91,8% del total de llars.

Pel que fa a la grandària de la llar, tenien ajuda externa el 13,7% de les llars unipersonals, mentre que la proporció més baixa (5,5%) correspon a les llars formades per dues persones.

Quant al nivell d’ingressos nets mensuals, destaca que les llars amb ingressos inferiors a 1.000 € són les que tenien major disponibilitat (15,3%) d’ajuda externa.

A Catalunya, hi havia 409,5 mil llars amb segona residència (13,5%). Respecte del lloc de la segona residència, el 73,8% tenien la segona residència a Catalunya, el 23,2 % la tenien a la resta d’Espanya i el 3,0% la tenien a l’estranger. Pel que fa als dies d'ús a l’any de la segona residència, el 37,1% de les llars s’hi estaven 60 o més dies, el 31,7% s’hi estaven de 30 a 59 dies, el 18,1% de 15 a 29 dies i el 13,1% menys de 15 dies.

En relació amb els ingressos nets mensuals de la llar, disposaven de segona residència el 22,4% de les llars amb uns ingressos de 3.000 € o més i el 8,3% de les llars amb ingressos inferiors a 1.000 €.

A Catalunya, el 44,5% de les llars tenien un vehicle, el 23,5% en tenien dos, el 7,1% en tenien tres o més i el 24,9% no en tenien cap.

En relació amb el nivell d’ingressos nets mensuals, el 90,3% de les llars amb ingressos de 3.000 € o més tenien vehicle, mentre que només el 46,6% de les llars amb ingressos inferiors a 1.000 € en tenien.

Un total de 122,9 mil llars (4,0%) tenien un vehicle elèctric o híbrid. Per nivell d’ingressos nets mensuals, tenien vehicle elèctric o híbrid el 8,7% de les llars amb ingressos de 3.000 € o més i l’1,1% de les llars amb ingressos inferiors a 1.000 €.

Gairebé totes les llars catalanes separava residus, 2.915 mil llars (95,9%). Per tipus de residus, el 93,1% de les llars separava el vidre, el 92,2% el paper i cartró, el 90,9% els envasos i el 78,6% la matèria orgànica.

L'Idescat amplia els resultats de les llars de l’Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges del 2021, amb informació referent a quatre blocs temàtics: servei domèstic per a feines de la llar o per a la cura de menors, persones dependents o persones amb problemes de salut; ajuda externa en el treball domèstic i de cura de menors o persones grans o dependents; segona residència i vehicles de les llars, i, finalment, separació de residus a les llars. Pel que fa a l’àmbit geogràfic, es proporcionen dades per a Catalunya, províncies i municipis de 50.000 habitants o més.