Saltar al contingut principal

Origen de la informació

Seleccioneu un valor d'origen de la informació per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2014 amb aquesta característica.

Definicions

Origen de la informació: tipus de procedència directa de les dades que han de ser tractades.

  • Dades d'una operació de camp pròpia: dades individuals obtingudes com a resultat d'una operació de camp per part de l'organisme responsable amb una finalitat exclusivament estadística.
  • Dades d'origen estadístic: dades individuals obtingudes mitjançant una operació de camp, amb finalitats exclusivament estadístiques, per part d'organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a terme l'actuació estadística
  • Dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu: dades individuals obtingudes mitjançant un qüestionari, amb finalitats exclusivament estadístiques, que ha d'emplenar l'informant amb motiu d'un tràmit de caràcter administratiu.
  • Dades d'origen administratiu: dades individuals recollides amb finalitats administratives que són susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Dades d'una operació de camp amb finalitats administratives: dades obtingudes com a resultat d'una recollida d'informació que té per objecte l'actualització de dades.
  • Observació directa de fets i fenòmens: dades individuals obtingudes com a resultat d'un mesurament per mitjà d'instruments tècnics específics o la constatació visual i que, en cap cas, suposa la participació activa de les unitats informants.
  • Recopilació de dades: dades de caràcter agregat que són sintetitzades o sistematitzades amb independència de l'origen estadístic o administratiu de la informació.
  • Conciliació de fonts: dades individuals que són objecte d'acarament, fusió o integració de múltiples fonts i que requereixen tractaments o modelitzacions complexes.