Saltar al contingut principal

CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Codi: 01 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Seguiment de la fase de tancament de l'operació de recollida de les dades censals i codificació dels rebutjos de les respostes literals corresponents als camps geogràfics, així com els corresponents a l'ocupació i activitat de l'empresa on es treballa. Atès que els fitxers de dades provinents dels censos disposaran d'informació geocodificada, es duran a terme les actuacions necessàries per poder tractar estadísticament aquesta informació i fer-ne la difusió corresponent d'acord amb les característiques de la mostra lliurada. Així mateix, es farà també el projecte tècnic i les tasques necessàries per tal de poder fer operacions de reentrevista al llarg de l'any 2013 si així ho permet el Programa anual d'actuació estadística.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de la població, i també sobre les característiques dels habitatges.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: estructura de la població, estructura familiar, migracions i habitatge

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, municipis a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 107.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/010101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats el 2012 proporcionen les característiques d'edat i sexe, nacionalitat i lloc de naixement de la població a partir de l'explotació del fitxer intercensal.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de novembre)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques, municipis

Resultats publicats:

Població censal per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement (Internet)

Pàgina monogràfica dels Censos de població i habitatges

Pàgina monogràfica dels Censos de població i habitatges 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012