Saltar al contingut principal

CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Codi: 01 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Ampliació de la tabulació de resultats de les variables censals de la població, dels edificis i dels habitatges.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de la població, i també sobre les característiques dels habitatges.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: estructura de la població (sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement), nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, edificis i habitatges

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis a determinar, comarques a determinar, districtes a determinar, seccions a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2015

Cost directe estimat: 28.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/010101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats el 2015 corresponen al Cens de població relatius al coneixement del català dins de la família, a les estades en un segon municipi i a les dades per districtes i seccions censals de les principals variables com el sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat, estat civil, any d'arribada, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat econòmica i nuclis familiars. Pel que fa als habitatges, s'ofereix informació per tipus, superfície i grandària.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de novembre)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal, districtes i seccions censals

Resultats publicats:

Coneixement del català

Estades en un segon municipi

Dades per districtes i seccions censals

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015