Saltar al contingut principal

ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS

Codi: 01 02 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA

Finalitat: Actualitzar les dades de l'Enquesta demogràfica 2007 sobre les causes i les conseqüències del canvi demogràfic.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement, nivell educatiu, relació amb l'activitat, composició de la llar i habitatge

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013-2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2016

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/010201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Fitxer de microdades amb data de referència 2014 i 2015, amb les variables relatives a les llars, les persones i els habitatges.

Es difonen els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener i els errors de mostreig.

Referència temporal de les dades: 2014-2015

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Enquesta contínua de llars

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016