Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Codi: 01 03 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística del Padró continu, per tal d'obtenir la distribució de la població per sexe i edat, d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, generació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Febrer del 2016

Cost directe estimat: 9.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/010301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les característiques d'edat i sexe de la població de Catalunya a partir de l'explotació dels padrons municipals d'habitants de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2016 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal, districtes i seccions censals

Resultats publicats:

Padró municipal d'habitants. Població segons sexe i edat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016