Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 02 04 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de l'estadística del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir del tractament estadístic de les altes i baixes al padró municipal per naixement i/o defunció.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DE FLUXOS DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques del moviment natural de la població i dels fluxos migratoris de la ciutat de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: naixements, defuncions, taxes de natalitat i mortalitat

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 7.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/020401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació del moviment demogràfic de Barcelona amb les variables naixements i defuncions.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

El moviment demogràfic de Barcelona 2012

Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona 2012 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

El moviment demogràfic de Barcelona 2012 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.