Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 02 04 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l'Estat i l'estranger, a partir dels moviments d'altes i baixes en el Padró municipal d'habitants i de les inclusions per omissió.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DE FLUXOS DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques del moviment natural de la població i dels fluxos migratoris de la ciutat de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: immigrants, emigrants i altes i baixes per omissió al padró

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 7.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/020402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació del moviment demogràfic de Barcelona; amb les variables immigrants, emigrants i canvis de domicili.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

El moviment demogràfic de Barcelona 2011 (Internet)

Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona 2011 (Internet i publicació impresa)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informes estadístics. El moviment demogràfic de Barcelona 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.